PRV SR 2014 – 2020

Výzva na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov demonštračných aktivít a informačných akcií z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov demonštračných aktivít a informačných akcií z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 1 - Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 - Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020