Implementácia LEADER/CLLD

OZNAM pre MAS - zriadenie prístupu do ITMS

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie nasledovných údajov za Vašu MAS:

  1. presný názov MAS:
  2. Titul, Meno a Priezvisko Manažéra MAS:
  3. Emailový kontakt:
  4. Rodné číslo manažéra MAS:

Požadované osobnú údaje sú žiadané z dôvodu vytvorenia prístupu do neverejnej časti ITMS pre MAS.

Termín predloženia do zajtra 12.12.2017, 10:00 hod. Prosíme o dodržanie termínu!

Po danom termíne budú vytvorené prístupy pre každú MAS a Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 všetkým manažérom zašle Formulár do neverejnej časti ITMS, ktorý bude musieť každý manažér podpísať.

V prípade, že MAS nemá vybraného manažéra MAS, prosím uvádzajte údaje: Titul, Meno a Priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu MAS (štatutára).

Kontaktné údaje  za vašu MAS prosím zasielajte emailom na príslušnú regionálnu anténu NSRV SR alebo na centrálnu jednotku NSRV SR prostredníctvom emailu arvi@arvi.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020