Implementácia LEADER/CLLD

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy 27/PRV/2018 a uzavretí hodnotiaceho kola

PA ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom 27/PRV/2018, pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (vzhľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku v predložených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku).

Poskytovateľ uzavrie výzvu dňa 30. apríla 2019. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.

PPA zároveň oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER,podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, že dňa 29. marca 2019 uzavrie prebiehajúce 14 hodnotiace kolo.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020