Implementácia LEADER/CLLD

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.1

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.1 bola aktualizovaná vrátane nasledovných príloh V prípade aktualizovaných príloh sú zverejnené prílohy aj so sledovaním zmien):

Príloha č. 1A: Oznámenie o zahájení realizácie podnikateľského plánu/projektu

Príloha č. 2A: Oznámenie o splnení podmienky poskytnutia príspevku
Príloha č. 3A: Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
Príloha č. 5A: Vyhlásenie ručiteľa o zabezpečení zálohovej platby
Príloha č. 6A: Pokyny k vyplneniu formulára ŽoP
Príloha č. 10A: Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 14A: Pomocné nástroje na posúdenie hospodárnosti a efektívnosti, analýza rizík kontrolovaného verejného obstarávania a rizikové indikátory poukazujúce na porušenie  hospodárskej  súťaže alebo porušenia zákona o verejnom obstarávaní – interný akt riadenia PPA
Príloha č. 15A: Dokumentácia k verejnému obstarávaniu
Príloha č. 17A: Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu a sprievodný list k oznámeniu o zmene projektu
Príloha č. 18A: Oznámenie menej významnej zmeny projektu a sprievodný list k oznámeniu o zmene stratégie CLLD
Príloha č. 19A: Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu k novému verejnému obstarávaniu/obstarávaniu
Príloha č. 20A: Žiadosť o zmenu projektu z dôvodu „vis major“
Príloha č. 21A: Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD a sprievodný list k oznámeniu o zmene stratégie CLLD
Príloha č. 22A: Oznámenie o menej významnej zmene stratégie CLLD
Príloha č. 6B: Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

Príloha č. 2C: Vzor - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020