Implementácia LEADER/CLLD

Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoP na Chod MAS

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti oznámenie RO pre IROP o zverejnení prezentácie obsahujúcej najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoP na Chod MAS.

Prezentáciu môžete nájsť na stránke MPRV SR tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1315&navID2=1315&sID=67&id=12822

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020