Aktuálne informácie

Registrácia konečných prijímateľov z PRV SR 2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka

NSRV SR si dovoľuje informovať prijímateľov finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020 o prebiehajúcom procese prípravy elektronizácie registračných formulárov k podopatreniam 4.1, 4.2, 6.4, následne i k podopatreniam 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a ku všetkým podopatreniam opatrenia 7 a opatrenia 16 PRV SR 2014 – 2020. 

Zatiaľ spôsob registrovania konečných prijímateľov z PRV SR 2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka SR pre opatrenia 4.1, 4.2, 6.4 zostáva nezmenený:

Vyplatenie poslednej ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.4 je podmienené predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka.
Zaregistrovať sa je možné vyplnením Registračného formulára pre príslušné opatrenie, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
Vyplnený Registračný formulár je potrebné zaslať:

  • v tlačenej forme poštou, podpísaný štatutárnym zástupcom
  • na cd nosiči (registračný formulár vo formáte doc, spolu s fotodokumentáciu ukončeného projektu vo formáte jpg)

Na základe riadne vyplneného zaslaného Registračného formulára Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii. 

Vyplnené Registračné formuláre spolu s cd zasielajte na adresu:
Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

O ďalšom priebehu elektronizácie celého systému online registrácie príslušných projektov z PRV SR 2014 - 2020 vás budeme prostredníctvom www.nsrv.sk resp. facebooku NSRV SR včas informovať.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020