Aktuálne informácie

Dotazník pre úspešných žiadateľov z podopatrenia 6.1

Vážení mladí farmári,

stojíte na štartovacej čiare vášho projektu. Z dôvodu zmien v zmluvách o NFP oproti pôvodnej výzve v rámci podopatrenia 6.1, ako aj ostatných možností podpôr pre mladých poľnohospodárov, pripravujeme v spolupráci s ASYF školenie pre vás, aby ste boli v tomto projekte čo najúspešnejší.
Keďže PPA nedisponuje niektorými údajmi o vás, dovolili sme si vytvoriť tento prieskum, aby sme školenie pripravili podľa cieľovej skupiny žiadateľov v podporených projektoch.
Preto vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme vyplnili nižšie uvedený dokument čo najpravdivejšie. Na základe toho budeme vedieť zabezpečiť lektorov, ktorí vám budú vedieť všetky vaše otázky zodpovedať.
Za účelom porovnania údajov v databáze schválených projektov PPA a zasielania dôležitých informácií, potrebujeme Vaše kontaktné údaje.

Dotazník je určený len úspešným žiadateľom z podopatrenia 6.1 (tí, ktorí podpísali zmluvu).

Formulár na vyplnenie 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020