Aktuálne informácie

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. - 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa budú týkať hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 - 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 - 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Svoju účasť predbežne potvrdila pani ministerka Gabriela Matečná spolu so zástupcami MPRV SR, taktiež pán Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, zástupcovia Ministerstva zemědělství ČR, zástupcovia MAS zo SR a ČR a zástupkyňa European Evaluation Helpdesk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020