Aktuálne informácie

FAQ - Chod MAS cez IROP

Riadiaci orgán pre IROP zverejnil FAQ k ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci ŠC 5.1.1

FAQ 3 (často kladené otázky) k výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS

- Prezentácie IROP v rámci špecifického cieľa 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dokumenty a predchádzajúce FAQ sú  dostupné na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020