Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 31.10.2017 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno klimatické opatrenie (AEKO) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2017 na  AEKO nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2017 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na zaradenie do AEKO je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Platobná agentúra zároveň v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku AEKO.

Podmienkou na rozšírenie záväzku AEKO je v súlade s § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z.  predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020