Aktuálne informácie

Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy 2/2017 pre opatrenie 1 PRV SR 2014-2020

RO PRV SR 2014-2020, za účelom zvýšenia informovanosti konečných prijímateľov, t.j. účastníkov vzdelávacích aktivít v rámci PRV SR 2014-2020, zverejňuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy 2/2017 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov a výzvy 1/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií.

Platnosť schváleného obsahového námetu je 12 mesiacov od vydania oznámenia o schválení obsahového námetu a  Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) je povinná do 6 mesiacov od vydania prvého oznámenia o schválení obsahového námetu vyhlásiť výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“).

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP je možné vydať až po splnení všetkých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP vyhlásenej PPA

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020