Aktuálne informácie

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 vyzýva na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 v termíne do 15. októbra 2018 (žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Viac na webovej stránke PPA

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020