Aktuálne informácie

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory za rok 2018, že dňom 01.12.2018 pristúpila k schvaľovaniu platieb priamych podpôr. Rozhodnutia sa distribuujú prostredníctvom regionálnych pracovísk v mieste administrovania žiadostí od 03.12.2018. O vydanom rozhodnutí budú žiadatelia informovaní prostredníctvom zamestnancov regionálnych pracovísk osobitne, z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov PPA, keďže tým môže byť narušený kontinuálny proces pracovných postupov. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy.

Prehľad podporných schém na schvaľovanie platieb na jednotnej žiadosti na rok 2018 v mesiaci december 2018 nájde na http://www.apa.sk/aktuality/harmonogram-schvalovania-platieb-priamych-podpor-za-rok-2018/8942

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020