Aktuálne informácie

Nominácia zástupcu MAS

Vážený predstaviteľ MAS,


v zmysle článku 4 vykonávacieho nariadenia EK 2014/825/EÚ, odsek 1f), môže Riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 nominovať za člena zhromaždenia vidieckych sietí a podskupiny LEADER/CLLD jedného zástupcu miestnej akčnej skupiny LEADER (MAS) zriadenej v zmysle v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou o nomináciu jedného stáleho člena (riadny člen) a jedného zástupcu (náhradník v prípade ak sa nemôže zasadnutia zúčastniť riadny člen), ktorý bude zastupovať všetky MAS v SR na pravidelných stretnutiach zhromažedenia a podskupiny LEADER/CLLD v Bruseli. Nominácia člena a zástupcu sa uskutoční na základe najväčšieho počtu hlasov, a v prípade súhlasu s nomináciou bude následne postúpená Riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Európskej komisii.
Náklady spojené s účasťou zástupcu MAS budú refundované EK v zmysle pravidiel legislatívy EK.

Dotazník bude spracovaný v rámci Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD a prerokovaný s RO PRV. Z uvedeného dôvodu každá MAS môže vyplniť dotazník len raz. Dotazník bude dostupný do 7.2.2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDzc9gmp_DGfchQpU9q_MTscW3ZJxvhRJIx0dHYkgz_3gEig/viewform?vc=0&c=0&w=1
 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020