Aktuálne informácie

Projekt AgriGo4Cites podporuje „gardening“ v mestách

... v posledných desaťročiach sa objavujú nové formy záhradníctva a poľnohospodárskych postupov využívajúcich vysokú úroveň sociálnej inovácie, životný štýl priaznivý k životnému prostrediu a zmiešané prístupy zdola nahor alebo zhora nadol ...

Medzinárodný projekt AgriGo4Cites financovaný prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu 20014-2020 rieši podporu tzv. „gardeningu - záhradníctva“ v mestách, formou vhodného a spoločného prístupu komunít a samospráv so zreteľom na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Hlavným typom pozitívnych príkladov v projekte sú komunitné záhrady v participujúcich krajinách projektu s dôrazom na spoluprácu jednotlivých subjektov zapojených do procesu ich tvorby a samotného využívania.

V rámci projektu je spracovávaný katalóg pozitívnych príkladov a sú organizované študijné cesty s cieľom výmeny skúseností a znalostí. Týmto motivačným nástrojom majú partneri možnosť porovnať fungovanie nielen komunitných záhrad, ale aj aktívnu spoluprácu medzi jednotlivými dotknutými subjektami, ktorými sú zakladatelia záhrad, ich užívatelia a samospráva. Výmena znalostí a skúseností poukazuje aj na problémy s ktorými sa partneri stretávajú pri praktickej realizácii podpory gardeningu. Praktická ukážka fungovania záhrad a spolupráce slúži pri napĺňaní hlavného cieľa projektu, ktorým je vytvorenie modelov riadenia pre lepšiu inštitucionálnu kapacitu a sociálne začlenenie znevýhodnených skupín, akými sú menšiny, dôchodcovia, rómovia či slobodné matky s deťmi.

Na základe pozitívnych príkladov gardeningu a študijných ciest bola partnermi spracovaná metodológia pre spracovanie a implementáciu akčného plánu – Approaching urban agriculture as and social innovation / Guidelines for the development and implementation of an action plan, ktorá je využiteľná samosprávami, komunitami a znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Dostupná je na webovom sídle projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities a je dostupná aj v slovenskom jazyku.

Projekt a jeho vystupy nájdete na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities/outputs  

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020