Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2019

PPA oznamuje žiadateľom začatie vykonávania administratívnej kontroly na JŽ 2019 za účelom overenia roku rozorania resp. veku porastu.

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2019

Z opakovaných zistení certifikačných auditov, auditov Európskeho dvora audítorov a vnútorného auditu ohľadne veku porastu a roku rozorania vyplynulo, že žiadatelia v žiadostiach uvádzajú nesprávny rok rozorania resp. kultúru sledovaných plôch. Nesprávne uvádzaný vek porastu má vplyv na správne určenie kultúry, hlavne čo sa týka definície TTP. S tým súvisiaca premena OP na TTP má pri niektorých opatreniach dosah na sadzbu, resp. sú vyžadované iné podmienky na obhospodarovanie, greening a zaťaženosť a teda v konečnom dôsledku na nesprávnu administráciu priamych podpôr. Z toho dôvodu Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, že vykoná 100 % administratívnu (dokladovú) kontrolu žiadostí za rok 2019.

V zmysle nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 PPA vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019 s cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia vrátane overenia roku rozorania a veku porastu.

Dotknutí žiadatelia budú regionálnym pracoviskom PPA administrujúcim ich žiadosť postupne vyzývaní na predloženie príslušných dokumentov za účelom overenia roku rozorania resp. veku porastu na konkrétnych parcelách dielov pôdnych blokov.

Zároveň si dovoľujeme požiadať žiadateľov o aktívnu spoluprácu pri predkladaní požadovaných dokumentov a rešpektovanie dohodnutého harmonogramu stretnutí resp. dodržanie lehôt na zaslanie dokumentov, čím prispejú k plynulému a efektívnemu priebehu overenia správnosti uvedeného roku rozorania a veku porastu, ktoré má vplyv na celkovú administráciu žiadosti pred vydaním rozhodnutia. 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020