Aktuálne informácie

Získajte bezplatné poradenstvo od certifikovaných poradcov

Hospodárite na pôde alebo v lese? 
Získajte bezplatné poradenstvo od certifikovaných poradcov 

Teraz môžete získať ekonomicky nezávislé poradenské služby od certifikovaných poradcov bezplatne až do výšky 1500 € za jednu poradenskú službu. Ide o podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 2.1 – Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb..  

Poradenstvo poskytujú certifikovaní poradcovia, ktorí spĺňajú potrebné kritéria odbornosti a sú zapísaní v Centrálnom registri pôdohospodárskych poradcov. Odborné poradenstvo poskytujú aktívnym poľnohospodárom, subjektom lesného hospodárstva, ako aj malým a stredným podnikom na vidieku.

Ak patríte do tejto cieľovej skupiny, len si z katalógu vyberiete poradenskú službu a poradcu, ktorý danú službu poskytuje. Poradcu skontaktujete vyplnením formuláru uvedeného pri jeho mene. Poradca potvrdí záujem a zabezpečí všetku nevyhnutnú administratívu.

Poradenské služby sa poskytujú v nasledovných oblastiach: rastlinná výroba, živočíšna výroba, potravinárstvo, ekonomika, výživa rastlín a pedológia, mechanizácia, lesníctvo, lúkarstvo a pasienkárstvo.

Katalóg poradenských produktov zverejnený na webovom sídle Agroinštitútu š.p. Nitra (http://www.agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/) obsahuje popis jednotlivých typov poradenských produktov ako i profily certifikovaných poradcov (oblasť ich expertízy, vzdelanie, prax, portfólio poradenských produktov, sídlo/trvalé bydlisko, príp. miesto pôsobenia).

Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.agroinstitut.sk alebo na stránke www.nsrv.sk

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020