Aktuálne informácie

Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat. 

Chovy hospodárskych zvierat sú miestom kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti vo vzťahu ku chovu, ošetrovaniu, starostlivosti o zvieratá a získavania prvotných živočíšnych produktov. V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR. 

A. Prevencia- proaktívny prístup zo strany chovateľov zvierat

 • Biologické zásady ochrany chovov - vstup ku zvieratám cez hygienickú slučku v odevoch v ktorých sa osoby pohybujú iba v priestore kde sa nachádzajú zvieratá, resp. získavajú prvotné živočíšne produkty ( prísne dodržiavanie čierno/bieleho systému) 
 • Zabezpečiť informovanosť o nákaze pri vstupe na farmu, vrátane uplatňovania hygienických postupov ( využiť možnosť školení)
 • Zákaz vstupu na farmu nepovolaným osobám alebo osobám prejavujúcim klinické príznaky koronavírusovej infekcie alebo so symptómami podobných ochorení 
 • Obmedzenie kontaktu zvierat s inými ľuďmi ako sú ich bežný obslužný personál 
 • Dodržiavanie zásad hygieny a používanie dezinfekcie 
 • Zabezpečenie celkovej hygieny všetkých priestorov fariem a podnikov 
 • Pomenovať/oddeliť chovateľov/obslužný personál zvierat podľa možností a povahe farmy 
 • Zaviesť skupinový systém izolácie pracovníkov vo výrobnom procese a administratíve 
 • Dočasne zaviesť meranie telesnej teploty u zamestnancov pri vstupe do chovov
 • Vyžadovať u zamestnancov anamnestickú históriu, napr. návšteva zahraničia alebo členov rodiny, koronavírusová infekcia v rodine alebo v blízkom okolí, atď.
 • Systém vstupu a výstupu vozidiel na farmu- cez dezinfekčný brod – dodržanie opatrení na zabránenie zavlečenia akejkoľvek nákazy ( dovoz krmiva, vývoz VŽP atď...) 
 • Prepravovať zvieratá výhradne vo vyčistených a vydezinfikovaných prepravných prostriedkoch; vodiči motorových vozidiel za zahraničia alebo iných subjektov nevystupujú z vozidiel. Nakladanie a vykladanie zvierat a ostatného materiálu zabezpečia zamestnanci farmy
 • Evidencia na farme: Zaznamenávanie a uchovávanie záznamov: príp. návštevy, pohyb HZ, ošetrenia, vakcinácie, nákupy krmív, vývoz odpadu a VŽP  

Z dôvodu udržania funkčnosti prevádzok živočíšnej výroby sa odporúča na farmách vytvoriť tzv. karanténne centrum pre pracovníkov a to zabezpečením hygienických zaradení, dezinfekčných a ochranných prostriedkov a pomôcok , resp. budovaním ubytovacích zaradení priamo na farme, vrátane systému stravovania pracovníkov tak, aby sa vytvoril uzatvorený cyklus fungovania. 

Centrá môžu byť zriadené priamo v priestoroch pracovísk živočíšnej výroby, resp. vo vybraných zariadeniach v blízkosti prevádzok ktoré budú izolované a osoby, ktoré budú umiestnené v tomto zariadení budú poučené zdržania sa kontaktu s akýmikoľvek cudzími osobami, zakázať návštevy a tým minimalizovať riziko zavlečenia nákazy cestou pracovníkov podniku. 

V prípade, ak by sa karanténne centrum nachádzalo mimo priestorov chovov ( priestorov pracoviska živočíšnej výroby, doporučujeme zabezpečiť aj prepravu pracovníkov z karanténneho centra do chovov a späť pri dodržaní zásad bezpečného vstupu na farmu a predchádzania zavlečeniu akejkoľvek nákazy na farmu. 

B. Prípad potvrdenia koronavírusovej infekcie u zamestnanca na farme

Oznámiť danú skutočnosť vecne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a lekárovi prvého kontaktu a postupovať ďalej v zmysle ich pokynov.

Ďalej je potrebné

 • Zavedenie opatrenia na ochranu zdravia ostatných pracovníkov
 • Zabezpečenie zo strany farmára núdzového režimu kŕmenia a ošetrovania zvierat
 • Zavedenie núdzového režimu na zabezpečenie prevádzky na celej farme

Celé usmernenie môžete nájsť v dokumentoch na stiahnutie.​

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020