Aktuálne informácie

Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2019

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR a prijatých opatreniach v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID - 19 na území SR si Vás dovoľujeme pozvať na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2020 v čase 10:00 až 11:00 elektronickou formou.

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR a organizácie:

  • výročná správa, 
  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
  • stanovisko MPRV SR k výročnej správe.

Prípadné otázky novinárov a verejnosti k výročnej správe bude  možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu arvi@arvi.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ARVI za rok 2019". Odpovedať na tieto otázky bude v čase trvania verejného odpočtu príslušná organizácia.

Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPRV SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020