Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory o možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vzhľadom na aktuálnu klimatickú situáciu a v súvislosti s niektorými povinnosťami vyplývajúcimi z platnej legislatívy eviduje zvýšený počet otázok žiadateľov k plneniu pravidiel priamych podpôr. V súvislosti s tým, si dovoľujeme dať žiadateľom do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. 

Podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

1.   úmrtie prijímateľa;
2.   dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa;
3.   závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;
4.   náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;
5.  epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich;
6.   vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Pre uplatňovanie vyššej moci a mimoriadnych okolností vo vzťahu k priamym platbám, podporným neprojektovým opatreniam na rozvoj vidieka a pravidlám krížového plnenia platí čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.

V prípade, že nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť. Žiadateľ je povinný preukázať, že nahlásenie vyššej moci a mimoriadnych okolností uskutočnil vtedy, keď bol v situácii umožňujúcej tak urobiť. Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti. Oznámenie musí obsahovať odkaz na konkrétnu podmienku, ktorú žiadateľ nie je schopný z dôvodu vyššej moci a mimoriadnych okolností dodržať. Žiadateľ musí vyššiu moc a mimoriadne okolnosti podložiť relevantnými dôkazmi. V prípade, ak žiadateľ vyššiu moc a mimoriadne okolnosti nahlásil, ale vyššia moc a mimoriadne okolnosti pominuli, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok priamych platieb.

Ako príklad pôsobenia vyššej moci a mimoriadnych okolností v súvislosti so súčasnými klimatickými podmienkami je možné uviesť nedodržanie nasledovných podmienok:

V zmysle § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, „žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, udržiavať všetky plochy kosením, spásaním a doplnkovo aj mulčovaním podľa nadmorskej výšky a v termínoch uvedených v prílohe č. 4. Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby odstrániť pokosenú hmotu.“

Viac na https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-priame-podpory-o-monosti-uplatnenia-intittu-vyej-moci-a-mimoriadnych-okolnost/9999

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020