Pripravujeme

Pripravujeme v mesiacoch september - október 2017

ARVI

VIDIEK - ZDROJ INŠPIRÁCIE
• účasť na 17. ročníku Dní vidieka v NR SR

cieľ: poskytnutie informácií o možnostiach riešenia problémov slovenského vidieka a výmena skúseností; propagácia činnosti ARVI a predstavenie jej aktivít

termín a miesto konania: 19. september 2017 Bratislava

CJ NSRV SR

KONFERENCIA PRE ZÁSTUPCOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

• organizačné zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre cieľovú skupinu

cieľ: poskytnúť aktuálne informácie k implementácii stratégií CLLD vrátane prezentácie príkladov dobrej praxe MAS

plánovaný termín: september/október 2017

VZDELÁVACIA AKTIVITA K PODOPATRENIU 6.1

• organizačné zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre cieľovú skupinu

cieľ: poskytnúť informácie viažuce sa na podporu podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov

plánovaný termín: september/október 2017

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

AGROENVIRONMENTÁLNE OPATRENIA

• zrealizovanie vzdelávacej aktivity
cieľ: informovať o uplatňovaní opatrení v praxi a ich vplyve na ochranu životného prostredia
termín konania: september 2017
očakávaná účasť: poľnohospodári venujúci sa rastlinnej výrobe

ZAHRANIČNÁ ŠTUDIJNÁ CESTA PRE VINÁROV

• organizácia odbornej študijnej cesty do členskej krajiny EÚ pre cieľovú skupinu
cieľ: oboznámenie sa s novými metódami výroby a predaja vína
termín konania: október 2017
očakávaná účasť:
vinári a vinohradníci z Bratislavského kraja
 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

STRETNUTIE SO ZAHRANIČNÝMI PARTNERMI

• usporiadanie informačno-pracovného stretnutia so zahraničnými partnermi na území Nitrianskeho kraja
cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a výmena informácií o implementácii PRV a možnostiach spolupráce v aktuálnom programovom období
termín konania: október 2017
očakávaná účasť: zástupcovia MAS/VSP

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIÍ CLLD

• organizačné zabezpečenie informačnej aktivity
cieľ: prenos informácií nevyhnutných na správnu implementáciu stratégií CLLD
termín a miesto konania: september 2017 Trenčiansky kraj
očakávaná účasť: zástupcovia MAS z Trenčianskeho kraja

ODBORNÁ ŠTUDIJNÁ CESTA DO ZAHRANIČIA

• organizačné zabezpečenie zahraničnej odbornej študijnej cesty zameranej na poľnohospodársku prvovýrobu, spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov
cieľ: výmena skúseností s typom projektov implementovaných na Slovensku z podopatrení 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 - 2020
termín konania: október 2017
očakávaná účasť: zástupcovia poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

JARMOK „REGIONÁLNY PRODUKT“

• podpora organizácie propagačno-prezentačného podujatia zameraného na certifikované výrobky „regionálny produkt“
cieľ: podpora propagácie a predaja regionálnych produktov, šírenie osvety medzi  verejnosťou  (zákazníkmi) o kvalitných regionálnych produktoch a o regionálnej značke
termín konania: 17. - 18. október 2017
cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020, producenti s regionálnou značkou „regionálny produkt“ i potenciálni žiadatelia o značku

RA NASRV SR pre Žilinský kraj

ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

• realizácia informačnej aktivity pre cieľovú skupinu
cieľ: poskytnutie informácií k problematike podnikania v poľnohospodárstve - výber marketingových nástrojov, agroturistika, predaj z dvora
termín konania: október 2017
očakávaná účasť: poľnohospodári zo Žilinského kraja

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

ČINNOSŤ MAS A VSP V REGIÓNE

• realizácia vzdelávacieho seminára
cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k implementácii stratégií CLLD
termín konania: október 2017
očakávaná účasť: zástupcovia MAS/VSP z Prešovského kraja

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít vyhradená.

Poznámky: NSRV SR – Národná sieť rozvoja vidieka SR; CJ NSRV SR - Centrálna jednotka NSRV SR; RA NSRV SR - Regionálna anténa NSRV SR; ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka; MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ENRD - Európska sieť pre rozvoj vidieka, MAS – miestna akčná skupina; VSP – verejno-súkromné partnerstvo, EIP - Európske inovačné partnerstvo, CLLD - miestny rozvoj vedený komunitou; EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy; PRV SR 2014 - 2020 - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ITMS - centrálny informačný systém evidencie, spracovávania, exportu a monitoringu dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+)

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020