Pripravujeme

Pripravujeme v mesiacoch júl - august 2017

ARVI, CJ a RA NSRV SR
AGROKOMPLEX 2017

• účasť na 44. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy

termín a miesto konania: 17. – 20. 08. 2017, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik - priestory pavilónu M2 - „Expozícia NSRV SR“

cieľ: prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, poradenská a konzultantská činnosť k PRV SR 2014 – 2020; propagácia regiónov Slovenska v zastúpení miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev

zastúpenie: CJ NSRV SR, RA NSRV SR (všetky) ARVI, MAS, VSP, NS MAS ČR a zástupcovia agrosektora na Slovensku

NSRV SR plánuje zabezpečiť:
• kultúrny program: vystúpenia folklórnych a speváckych súborov, ukážky remesiel
• sprievodný program: módna prehliadka ľudových krojov, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“
• tlačoviny:
Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017 - tematická publikácia ako výstup súťaže
Spravodajca NSRV 1/2017 - občasník prinášajúci informácie z prostredia slovenského vidieka i zo zahraničia
Leták o NSRV SR - informácie o cieľoch a činnosti NSRV SR
Leták ARVI - prezentácia poslania a zamerania ARVI
~Bližšie informácie budú k dispozícii na webovej stránke NSRV SR v časti Aktuality.

ZEMĚ ŽIVITELKA 2017

• účasť na 44. ročníku medzinárodného agrosalónu propagujúceho obnovu a rozvoj vidieka, rastlinnú a živočíšnu výrobu, potravinárstvo, poľnohospodársku techniku, záhradníctvo apod.

cieľ: prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, nadviazanie kontaktov a spolupráce s organizáciami z oblasti rozvoja vidieka

termín a miesto konania: 24. 08. – 29. 08. 2017 České Budějovice (ČR) - Výstaviště České Budějovice, a. s.
zastúpenie: ARVI, CJ NSRV SR, RA NSRV SR pre Trenčiansky a Trnavský kraj

RA NSRV SR pre Košický kraj
ŽDAŇANSKÝ JARMOK

  • spoluorganizácia regionálnej aktivity informačno-propagačného charakteru v oblasti rozvoja vidieka

cieľ: podpora propagácie tradičných ľudových remesiel a prezentácia RA NSRV SR pre Košický kraj

termín konania: august 2017

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít vyhradená.

Poznámky: NSRV SR – Národná sieť rozvoja vidieka SR; CJ NSRV SR - Centrálna jednotka NSRV SR; RA NSRV SR - Regionálna anténa NSRV SR; ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka; MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ENRD - Európska sieť pre rozvoj vidieka, MAS – miestna akčná skupina; VSP – verejno-súkromné partnerstvo, EIP - Európske inovačné partnerstvo, CLLD - miestny rozvoj vedený komunitou; EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy; PRV SR 2014 - 2020 - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ITMS - centrálny informačný systém evidencie, spracovávania, exportu a monitoringu dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+)

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020