Implementácia LEADER/CLLD

Usmernenie č. 1 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k využitiu neverejnej časti ITMS2014+

Miestna akčná skupina, ktorá pre administráciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „ stratégia CLLD“) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV SR“) na základe žiadosti o prístup do ITMS2014+ obdržala poštovou zásielkou od spoločnosti DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava prístupové heslá do neverejnej časti ITMS2014+ nemá v súčasnosti editačné možnosti v tejto privátnej sieťovej infraštruktúre.

Možnosť vykonávať činnosti a editáciu, ktoré sa týkajú napr. vyhlasovania výziev, opatrení PRV SR 2014 – 2020, a pod. v neverejnej časti ITMS2014+ bude môcť využívať MAS až na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pre podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie v rámci PRV SR a zverejneného Oznámenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) alebo webovom sídle Národnej siete rozvoja vidieka SR (www.nsrv.sk).

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020