Implementácia LEADER/CLLD

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD - IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP na webovom sídle MPRV SR zverejnil Aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020