Implementácia LEADER/CLLD

Konzultácie ku kritériám MAS z PRV SR 2014 - 2020

CJ NSRV SR ponúka MAS s vydaným štatútom pre programové obdobie 2014 – 2020 konzultovať kritériá na výber projektov z PRV SR 2014 – 2020.

Konzultácie budú prebiehať v termíne 3. – 13.7.2018 elektronickou formou prostredníctvom emailového kontaktu arvi@arvi.sk alebo osobne na adrese Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Termín osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť u Mgr. Vladimíry Gudábovej emailom na  arvi@arvi.sk alebo prostredníctvom telefónu na tel. čísle 0915701076, 037/7336402.

Pred konzultáciou (osobnou alebo elektronickou) je potrebné v elektronickej podobe zaslať: Schválený akčný plán stratégie CLLD, kritériá na výber projektov PRV SR 2014 – 2020 a výzvu na doplnenie kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (list RO PRV).

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020