Implementácia LEADER/CLLD

Oznam pre MAS ku kritériám na výber projektov z PRV SR 2014 - 2020

RO pre PRV SR si dovoľuje informovať MAS s vydaným štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020, že upravené Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD na základe odporúčaní RO pre PRV, žiadateľ (MAS) predloží v  termíne stanovenom v liste MPRV SR, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty. Tzn. ak vo výzve na doplnenie kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou má MAS uvedený termín predloženia 6.7.2018. MAS splnila termín, keď kritériá zašle poštou 6.7.2018, alebo ak vo výzve na doplnenie kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou má MAS uvedený termín predloženia 10.7.2018. MAS splnila termín, keď kritériá zašle poštou 10.7.2018 a pod.

Vzhľadom k tomu, že v 3. Verzii dokumentu „ Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou,  je tlačová chyba v číslovaní kritérií uverejňujeme vzor správneho zadefinovania kritérií pre podopatrenie 6.1.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020