Implementácia LEADER/CLLD

Oznámenia pre MAS k VO

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje MAS, že v rámci výdavkov na chod MAS a animácie v rámci PRV SR 2014 - 2020 sú MAS povinné postupovať pri vykonávaní obstarávania v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020