Aktuálne informácie

Výzva na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení Výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

pre opatrenie 1: – Prenos znalostí a informačné akcie 

podopatrenie 1.1: – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov 

 

Termín vyhlásenia výzvy: 14.07.2017                               

Termín uzavretia výzvy: 25.08.2017

 

Viac informácií môžete nájsť na webovom sídle MPRV SR 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020