Pripravujeme

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Dovoľujeme si Vás pozvať na Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).
Školenie sa uskutoční: dňa 31. 05. 2023 (streda) od 08:30 do 17:30 hod.

Miesto konania školenia: Miestnosť A2, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 949 01 Nitra alebo ONLINE.

Prosíme o nahlásenie účastníkov za príslušnú MAS formou vyplnenia prihlasovacieho formulára: https://forms.gle/LWUWe9bbvMmUjEdV8 najneskôr do 25. 05. 2023 (štvrtok) do 14:00 hod.

 

ZÁZNAM MS teams: školenie MAS 31.5.2023:

part 1 : - Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS 31.05.2023-20230531_090446-Nahrávanie schôdze.mp4
part 2 : - Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS 31.05.2023-20230531_090446-Nahrávanie schôdze 1.mp4 

Školenie MAS k výzve č. 57/PRV/2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie MAS k výzve č. 57/PRV/2022, ktorej predmetom
bude aktualizácia výzvy pre podopatrenie 19.4 (výzva č. 57/PRV/2022) - otázky MAS.

Termín školenia: 19.05.2023 (piatok), 10:00 – 13:00 hod.

Miesto konania stretnutia: online forma, link pre registráciu:
https://events.teams.microsoft.com/event/36f04c4a-b722-4b72-8118-59cc44501228@ffe03559-1cdc-4192-9c1e-3f6e577c3d2a (po registrácií Vám príde
pozvánka na pripojenie na školenie)

Záznam zo školenia môžete sledovať na linku: Školenie MAS k výzve č. 57_PRV_2022-20230519_100305-Nahrávanie schôdze.mp4

Pripravujeme vzdelávacie a iné aktivity

CJ NSRV SR + RA NSRV SR

Názov aktivity: Výstava Agrokomplex 2022

Termín a miesto realizácie: 18. - 21.8.2022, Nitra

Cieľ: prezentácia NSRV SR, zabezpečenie propagáciu vidieckeho priestoru jednotlivých krajov SR prostredníctvom MAS, regionálnych produktov, ukážok remeselnej práce a kultúrnych vystúpení folklórnych súborov. Poskytovanie informácií a poradenstva  k výzvam PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina: široká verejnosť, záujemcovia o rozvoj vidieka

 

Názov aktivity: Země Živitelka 2022

Termín a miesto/ forma: august, České Budějovice

Cieľ: propagácia aktivít NSRV SR a PRV 2014 - 2022

Cieľová skupina: účastníci výstavy

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Seminár pre mladých a malých farmárov (podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022)

Termín a miesto: 8/ 2022, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: základné informácie  obsiahnuté vo výzvach na podanie ŽoNFP a príprava podkladov na vypracovanie ŽoNFP pre vyhlásené výzvy PRV SR 2014 - 2022 pre podopatrenia 6.1 a 6.3.

Cieľová skupina: mladí začínajúci farmári, malí farmári, odborná verejnosť

 

RA NSRV SR pre Banskobysstrický kraj

Názov aktivity: Dožinky v Dolnej Ždani

Termín a miesto: 27.08.2022, Dolná Žďaňa

Cieľ: propagácia NSRV SR  a aktivít RA pre BB kraj na danom podujatí – infopult a zamestnanci RA budú prítomní počas celého podujatia - poskytovanie poradenstva v oblasti opatrení PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Zahraničná odborná exkurzia pre včelárov Prešovského kraja

Termín a miesto: 24. - 26.08.2022, Česká republika

Cieľ: odborná exkurzia pre včelárov spojená s účasťou na Výstave Země živitelka v Českých Budejoviciach

Cieľová skupina: beneficienti PRV, včelári

Lektor: externý

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Ždanianský jarmok 

Termín a miesto/forma: august 2022

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie
širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania,
inováciách 

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Schválené aktivity NSRV SR, u ktorých vieme presný dátum a miesto konania nájdete v Kalendári akcii

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022