Informácie k Opatreniu M08 PRV SR 2014 - 2020

Vyhodnotenie pripomienok zaslaných v rámci verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti vyhodnotenie pripomienok zaslaných v rámci verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Aktívne manažmentové opatrenia so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Výzvu iniciovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom vyvolať čo najväčší záujem u obhospodarovateľov lesov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Pripomienky a stanoviská k verejnej konzultácii bolo možné zasielať v termíne do 03.03.2021 prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Výsledné dokumenty budú predmetom konzultácie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022