PRV SR 2014 – 2022

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Príručka pre prijímateľa“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) je vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, v súlade s  PRV spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 13.02.2015, v súlade so Systémom riadenia PRV, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 154/2015 a v súlade so Systémom finančného riadenia EPFRV, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 327/2014.

Príručka pre prijímateľa je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre postup prijímateľa pri implementácii projektu po uzatvorení Zmluvy v programovom období 2014 – 2020.

Príručka pre prijímateľa stanovuje základný rámec práv a povinností PPA a prijímateľa  pre obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do ukončenia jej platnosti, pričom relevantné ustanovenia Príručky pre prijímateľa sa premietnu do konkrétnej Zmluvy. Príručka pre prijímateľa upravuje predovšetkým konkrétne povinnosti a postupy prijímateľa súvisiace s:

 • realizáciou projektu,
 • ochranou finančných záujmov EÚ a ŠR,
 • financovaním projektov a podávaním žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“),
 • vedením účtovníctva,
 • zmenami projektov, uzatváraním dodatkov k Zmluvám a ukončením Zmluvy,
 • kolektívnymi investíciami,
 • integrovanými projektami,
 • kontrolou, auditom  a monitorovaním projektov,
 • riešením nezrovnalostí,
 • udržateľnosťou a publicitou projektov,
 • uchovávaním dokumentácie.

Povinnosti prijímateľa upravené v Príručke pre prijímateľa sa vzťahujú aj na partnera projektu.

Príručka pre prijímateľa je platná počas celej doby implementácie PRV. V prípade vzniku okolností, majúcich vplyv na obsah Príručky pre prijímateľa, PPA Príručku pre prijímateľa aktualizuje a aktualizované znenie príručky (aj formou sledovania zmien) zverejní na webovom sídle www.apa.sk.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verzia 01, účinný od 25.07.2016.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022