PRV SR 2014 – 2022

Výzva na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 - 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2014 –   2022 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022 týmto predlžuje výzvu na predkladanie obsahových námetov na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022