PRV SR 2014 – 2022

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu základných parametrov pre podopatrenie 7.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy č. 66/PRV/2023 na podopatrenie 7.2 PRV 2014 - 2022.

Súčasne s verejnou konzultáciou prebehla aj konzultácia základných parametrov v Monitorovacom výbore pre PRV SR 2014 – 2022, v rámci ktorej Riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 obdržal viaceré pripomienky k predmetnému návrhu. Pripomienky predložené od členov Monitorovacieho výboru boli v zmysle ich vyhodnotenia taktiež zapracované do znenia základných parametrov výzvy. Finálne znenie základných parametrov danej výzvy tak zahŕňa zapracované pripomienky jednak z verejnej konzultácie a jednak od členov Monitorovacieho výboru.

Na základe uskutočnených konzultácií bola výzva č. 66/PRV/2023 vyhlásená: https://www.apa.sk/66-prv-2023

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022