FAQ - Často kladené otázky

FAQ Animácie

RO pre PRV SR 2014 - 2020 zverejnil FAQ pre MAS k animáciám

1. Je v rámci propagácie a informovania oprávnené zhotovenie dizajn manuálu MAS, ktorým sa bude MAS riadiť počas celého obdobia implementácie stratégie? Ak áno, ktoré limity oprávnených výdavkov na tento typ materiálu platia?

Zhotovenie dizajn manuálu môžeme zaradiť k oprávneným výdavkom v rámci kapitoly 7.5, bod 2 Príručky pre žiadateľa, kde sú uvedené nasledovné oprávnené výdavky,  napr.: informačné a propagačné materiály (tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, výroba infotabúľ, stojanov, výroba a osadenie propagačnej tabule, výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača, výroba  a osadenie stálej tabule, distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD a pod.)  Limit oprávnených výdavkov nie je stanovený, avšak výdavok  musí byť primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zároveň MAS musí  preukázať zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania verejných prostriedkov.

2. MAS plánuje v rámci propagácie a informovania zrealizovať propagačné podujatie v rámci folklórneho festivalu, ktorý sa koná v území MAS, počas ktorého bude návštevníkom podujatia prezentovať informácie o území MAS a regionálne produkty, čo bude doplnené kultúrnym programom.

2.1   Je takýto typ podujatia oprávnený v rámci propagácie a informovania alebo ide skôr o informačnú akciu?

Vyššie uvedený typ podujatia (t.j. len časť propagačného podujatia MAS v rámci folklórneho festivalu ako celku)  je oprávnený  v rámci  kapitoly 7.5, bod 3 Príručky pre žiadateľa, nakoľko sa jedná o informačnú akciu pre verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojené práce  zamerané na: posilnenie miestneho partnerstva,  aktivizáciu územia.

2.2 Je možné realizovať toto podujatie ako celok dodávateľsky, t.j. zabezpečenie podujatia alebo je potrebné realizovať jednotlivé položky zvlášť, napr. osobitne prenájom priestorov, prezentáciu regionálnych výrobcov, honoráre účinkujúcim a pod.? Ak každú položku osobitne - sú výdavky na prezentáciu regionálnych výrobcov a honoráre účinkujúcim oprávnenými výdavkami?

Podujatie je možné realizovať aj ako celok dodávateľsky (t.j. len časť propagačného podujatia MAS v rámci folklórneho festivalu), ale za podmienky zdokladovania jednotlivých zrealizovaných položiek za účelom možnosti skontrolovania dodržania stanovených finančných limitov oprávnených výdavkov v Príručke pre prijímateľa.

3. Pri informačných akciách sa v kapitole 7.5 uvádza, že oprávnené je občerstvenie, ale v kapitole 7.6 sa uvádza len stravné - ide o to isté, len je použitý iný pojem? Platí potom na občerstvenie rovnaký limit ako na stravné?

Na občerstvenie platí  rovnaký limit ako na stravné v kapitole 7.6

4. Sú nasledovné podujatia MAS v rámci propagácie a informovania oprávnené vrátane výdavkov na ne (všetky s prezentáciou územia MAS):

  • fotosúťaž
  • letné kino
  • výtvarná súťaž pre deti
  • regionálny trh

Vyššie uvedené typy prezentácii MAS sú oprávneným výdavkom  v rámci kapitoly 7.5, bod 3 Príručky pre žiadateľa, nakoľko sa jedná o informačnú akciu pre verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojené práce  zamerané na: posilnenie miestneho partnerstva,  aktivizáciu územia.

5.  v časti D Cestovné, stravné a ubytovanie: -chýba preprava osôb, tzn. keď si MAS objedná autobus napríklad na exkurziu, vtedy nejde o verejnú dopravu, ale o službu poskytovanú subjektom, ktorý ma na to oprávnenie.

Bude doplnené v rámci aktualizácie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022