FAQ - Často kladené otázky

Implementácií stratégií CLLD – 5.1.1 a 5.1.2 IROP

CJ NSRV SR vám prináša FAQ pre podopatrenie 5.1.1 a 5.1.2 IROP konzultované s Riadiacim orgánom pre IROP:

  • MAS má v opatrení 5.1.2 alokované prostriedky do aktivity B2 (175000,- €) v B3 a B1 0,- € pre sektor obce/ mestá na území MAS, ale je požiadavka z mesta na budovanie cyklotrasy a aktivitu B1 máme pre oprávnených žiadateľov 3 sektoru. Je možné v aktualizácií stratégie urobiť opravu na zníženie alokovaných prostriedkov z B2 a presunutie do B1 pre sektor obce/mestá na území MAS a zároveň aj zmeniť hodnotu maximálnej výšky príspevku z 35000,- € na 100000,- €?

Odpoveď: Žiadateľ postupuje v súlade s Usmernením PRV č. 3, v zmysle ktorého uvedené nie je možné.

 

  • Je možné aby jeden žiadateľ si v rámci opatrenia 5.1.1 a 5.1.2 podal viac projektov? Ide o výstavbu cyklotras, kde by žiadateľ z dôvodu max. sumy príspevku rozdelil cyklotrasu na viac objektov, ktoré budú po zrealizovaní samostatne plne funkčné.

Odpoveď: Z riadiacej dokumentácie RO pre IROP v rámci CLLD nevyplýva žiadne obmedzenie pre žiadateľov, ktorí spĺňajú PPP, na predloženie aj viacerých projektov.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022