FAQ - Často kladené otázky

Oznámenie PPA k otázkam a odpovediam pre MAS

PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie LEADER, že už naďalej nebude zverejňovať odpovede na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení.

PPA má za to, že doposiaľ boli poskytnuté informácie v rámci otázok a odpovedí v dostatočnom rozsahu. PPA zverejní na webovom sídle zostávajúce odpovede na otázky doručené na adresu [email protected] do 15.11.2019.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022