Implementácia LEADER/CLLD

Zoznam schválených ŽoPr – PO5 - CLLD k 30.6.2021

RO pre IROP zverejnil Zoznam schválených ŽoPr – PO5 - CLLD k 30.6.2021

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022