Implementácia LEADER/CLLD

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS

Počas trvania výzvy bolo zazmluvnených 102 žiadosti o NFP v sume 12 708 047 (zdroj EÚ). V konaní o ŽoNFP je 1 žiadosť v sume 83 897 Eur (zdroj EÚ).

Pri celkovej alokácii na výzvu v sume 14 936 995 Eur (zdroj EÚ) predstavuje potenciálny zostatok disponibilnej alokácie na výzvu 2 145 051 Eur (zdroj EÚ).

 

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022