Implementácia LEADER/CLLD

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.12

Gestor CLLD zverejnil dokument Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.12 so sledovaním zmien a bez sledovania zmien na webovom sídle MPRV SR

https://www.mpsr.sk/system-riadenia-clld-leader-a-komunitny-rozvoj-pre-programove-obdobie-2014-2022-verzia-1-12/1182-43-1182-17592/
 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022