Implementácia LEADER/CLLD

Technická úprava formulárov pre MAS

PPA oznamuje MAS, že zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.3. zverejnenej dňa 11.09.2020.

Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o ďalšie roky.

Viac na https://www.apa.sk/index.php?navID=843

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022