Aktuálne informácie

Odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 a Dodatku č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD- aktualizácia

Dávame Vám do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Odpovede budú priebežne aktualizované.

Viac informácií nájdete na http://mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1182, kde došlo k 21.11.2016 k aktualizácii Metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD.

Ďalšie prípadné otázky zasielajte na email [email protected].

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022