Aktuálne informácie

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. - 29. 11. 2017

image

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa týkali hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 - 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 - 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Ponúkame vám prezentácie z konferencie:

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022