Aktuálne informácie

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 49/PRV/2020

Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 49/PRV/2020 pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Nový dátum platnosti: uzavretá výzva; výzva platná od 24.08.2020 – bez zmeny

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 07.09.2020 do: 22.09.2020 – bez zmeny

Viac informácii nájdete https://www.apa.sk/opatrenie-21/aktualizcia--1-vzvy--49-prv-2020/10188

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020