Aktuálne informácie

Oznámenie o zverejnení erózne ohrozenej vrstvy pre rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame platby, že od roku 2023 budú musieť plniť podmienky tzv. kondicionality, t. j. plniť povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia a normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (ďalej len „DPEP“) v pozmenenom znení. Na základe pripravovanej národnej legislatívy, konkrétne podmienky DPEP 5 , žiadateľ má na poľnohospodárskej ploche orná pôda a trvalé plodiny plniť nasledovné:

1. na silne ohrozených plochách vodnou eróziou:
a) nebude pestovať plodiny s nízkou protieróznou schopnosťou,
b) plodiny s vyššou protieróznou schopnosťou bude pestovať len s uplatňovaním protieróznych agrotechnických opatrení;

2. na mierne ohrozených plochách vodnou eróziou bude pestovať plodiny s nízkou protieróznou schopnosťou len s uplatňovaním protieróznych agrotechnických opatrení.

3. na ohrozených plochách veternou eróziou bude uplatňovať opatrenie na zabránenie, alebo minimalizáciu pôsobenia veternej erózie.

Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra sprístupnila informatívne v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA) erózne ohrozenú vrstvu pre rok 2023, ktorá má informovať žiadateľa o uvedených ohrozených plochách či už veternou alebo vodnou eróziou, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2023.

Dovoľujeme si poznamenať, že poskytnuté informácie ohľadom podmienky DPEP 5 reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027 a neprejudikujú finálnu verziu. 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020