Aktuálne informácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine sa predlžuje

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine oznamuje, že v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom,

výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

je predĺžená a žiadosť o poskytnutie pomoci je možné podať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 5. januára 2023 do 12:00 hod.

Akceptované budú všetky žiadosti s pečiatkou podacej pošty najneskôr zo dňa 5.1.2023. Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadosti, t.j. 5.1.2023 do 12:00 hod.

 

Termín uzavretia výzvy je konečný. Ostatné podmienky uvedené vo výzve ostávajú nezmenené. Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa so znením výzvy a všetkých sprievodných dokumentov.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022