Pripravujeme

Pripravujeme vzdelávacie aktivity

CJ NSRV SR

Názov: Implementácia stratégii CLLD  v rámci PRV SR 2014 - 2022 a IROP

Termín a miesto konania:  28.10.2021, 9.00  - 12.00 hod., online

Hlavné témy: Dodatočná výkonnostná alokácia,  Financovanie chodu MAS II (IROP) a následný prechod na financovanie chodu MAS (PRV prechodné obdobie), Aktualizácia stratégii CLLD (aktualizácia v rámci PRV, aktualizácia v rámci IROP), Intervencia LEADER v programovom období 2023 - 2027

Cieľová skupina: MAS

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – podopatrenie 4.1

Termín a miesto: november 2021, BA kraj ( Stupava ) prípadne online

Cieľ: poskytnúť potrebné informácie potencionálnym beneficientom po zverejnení výzvy

Cieľová skupina: poľnohospodári

 

Názov: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov – podopatrenie 4.2

Termín a miesto: november 2021, BA kraj ( Nová Dedinka ) prípadne online       

Cieľ: poskytnúť potrebné informácie potenciálnym beneficientom po zverejnení výzvy

Cieľová skupina: spracovatelia

 

Názov: Význam neprojektových opatrení  PRV SR 2014 – 2020 z pohľadu klimatických zmien

Termín a miesto: II. polovica 11/2021, Pezinok

Cieľ: Informovať potenciálnych žiadateľov o význame agroenvironmentálnych opatrení prospešných pre klímu

Cieľová skupina: farmári, SHR, agronómovia, ochrancovia prírody

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniam 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto/ forma: október 2021 (keď budú vyhlásené výzvy), online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2022

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie

 

Názov aktivity: Virtuálna exkurzia/prezentácia II.

Termín a miesto/ forma: november 2021, TT kraj

Cieľ: spracovanie informačnej virtuálnej prezentácie úspešných projektov

Cieľová skupina: úspešné projekty zrealizované v rámci podpory PRV SR 2014 - 2022

 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity:  Seminár k výzve 4.1

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a poľnohospodárom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 4.1

Cieľová skupina: poľnohospodári, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity: Seminár k výzve 4.2

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potravinárom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 4.2

Cieľová skupina: potravinári, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity:  Seminár k výzve 16.3

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 16.3

Cieľová skupina: potenciálni prijímatelia, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity: Seminár k výzvam 6.1 a 6.3

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenia 6.1 a 6.3

Cieľová skupina: potenciálni prijímatelia, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity: Seminár k VO – usmernenie PPA k VO v aktualizovanom znení

Termín a miesto/forma: podľa termínu zverejnenia aktualizovaného usmernenia na stránke PPA a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom podmienky a pravidlá VO podľa aktualizovaného znenia príslušného usmernenia PPA

Cieľová skupina: potenciálni prijímatelia, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v obraze

Termín a miesto/forma: 4. štvrťrok 2021, Nitriansky kraj, výroba DVD

Cieľ: získať a prezentovať informačno-propagačný materiál mapujúci projekty z opatrení PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

 

Názov aktivity: Vianočné remeselné trhy

Termín a miesto: podľa aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj

Cieľ: spoluorganizovať vidiecke podujatie zamerané na adventné a vianočné obdobie a propagovať NSRV SR a PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Nové výzvy pre poľnohospodárov a poľnohospodárov

Termín a miesto/ forma: 4Q 2021, forma bude zvolená podľa aktuálnej pandemickej situácie až po potvrdení vyhlásenia výziev z PPA, prípadne informácií z MPRV SR)

Cieľ: Cieľom informačného seminára je podrobne informovať o vyhlásených výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v opatreniach 4, resp. podopatrení 6.3 PRV SR 2014 -2020.

Cieľová skupina: poľnohospodárske subjekty, SHR

Lektor: neuvedené

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Exkurzia do Prešovského kraja zameraná na ukážky dobrej praxe a výmenu skúseností

Termín: október/november 2021

Cieľ: Program exkurzie bude zameraný na príklady dobrej praxe realizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka zameraných  na LEADER, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Cieľová skupina: beneficienti PRV z BB kraja, zástupcovia MAS, obcí, podnikateľského sektoru na vidieku

 

Názov aktivity: Stretnutie TPS pre MAS BB kraja

Termín: november 2021, online forma

Cieľ: Aktuálny stav implementácie stratégii CLLD v MAS BB kraja, Problémy a

podnety MAS k implementácii, Usmernenie č. 8 pre obstarávanie stavebných

prác, tovarov a služieb - aktualizácia č.3.

Cieľová skupina: manažéri MAS BB kraja


RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Regionálnej značenie - prenos príkladov dobrej praxe zo západu na východ

Termín a miesto/ forma: október 2021

Cieľ: prostredníctvom návštevy MAS a regionálnych producentov v regióne stredného Slovenska, preniesť dobrú prax pri implementácii prvej regionálnej značky Horný Šariš aj na východ krajiny

Cieľová skupina: členovia MAS združených okolo regionálnej značky Horný Šariš, regionálni producenti

Lektor: bez lektora

 

Názov aktivity: Pozemkové  úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto/ forma: november, preferujeme prezenčné, v prípade

nemožnosti - online

Cieľ: predsdtaviť online nástroje na zameriavanie pozemkov

Cieľová skupina: SHR, poľnohosp. podniky

Lektor: dvaja externí lektori


RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k podopatreniu 4.2

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a pandemickej situácie

Lektor: interný

 

Názov aktivity: Informačný seminár k podopatreniu 4.1

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Termín a miesto/forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a pandemickej situácie

Lektor: interný

 

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín a miesto/ forma: 11/2021, podľa pandemickej situácie

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Lektor: interný

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020