PRV SR 2014 – 2022

Zverejnenie výsledku verejnej konzultácie pre návrh základných parametrov výzvy pre podopatrenie 8.3

V priebehu mesiaca marec 2023 sa uskutočnila verejná konzultácia k návrhu základných parametrov výzvy pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Relevantné pripomienky sa zapracovali do návrhu základných parametrov výzvy v rámci 57. písomného konania Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2023.

MPRV SR na základe pripomienok zaslaných v rámci oboch konaní upravilo návrh základných parametrov výzvy pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.  Výzva bude vyhlásená v priebehu mesiacov jún-júl 2023.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022