Aktuálne informácie

Kurz „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“

Dávame Vám do pozornosti aktuálno ponuku akreditovaného vzdelávacieho programu pre kontrolórov v samospráve (základný kurz)  „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“

Cieľ kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Organizuje: Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR,  Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave,  Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami.

Hlavné témy:

  • Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve
  • Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa
  • Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy
  • Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy
  • Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium
  • Záverečný účet obce a VÚC
  • Nakladanie s majetkom vo verejnej správe
  • Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ
     

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020