Pripravujeme

Pripravujeme na 1 - 2/2020

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Termín a miesto: február 2020, Prešov

Cieľ: predstavenie možností podpory sociálnej inklúzie marginalizovaných komunít a zníženia dopadov chudoby v regióne prostredníctvom podpory z PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: marginalizovaná rómska komunita, starostovia obcí vedených v Atlase rómskych komunít 2019, neziskové organizácie, miestne akčné skupiny

 

Názov aktivity: Mapa PRV SR 2014 - 2020 v Prešovskom kraji - 2. fáza - mapa podpory PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: február – marec 2020, Prešov

Cieľ: poskytnúť komplexné informácie o podporených projektoch v rámci PRV SR 2014 – 2020 na území Prešovského kraja, zvýšiť povedomie potenciálnych beneficientov, uľahčiť vyhľadávanie, propagovať PRV, podporiť participáciu na vykonávaní PRV

Cieľová skupina: existujúci a potenciálni beneficienti PRV

 

Názov aktivity: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín a miesto: február 2020

Cieľ: poskytnúť platformu pre diskusiu a výmenu informácií a skúseností v rámci implementácie stratégie CLLD

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: február 2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: február 2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020