Pripravujeme

Pripravujeme na 4. štvrťrok 2018

NSRV SR v 4. štvrťroku 2018 pripravuje nasledovné aktivity:

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Študijná cesta do Poľska

Termín a miesto: 6. - 28.10.2018

Účel: zameranie na špeciálnu RV. Cieľom ukázať malým a mladým farmárom výhody zamerania sa na špeciálnu RV, spôsob práce v sadoch, vinohradoch a práca so zeleninou. Využívanie prostriedkov PRV na rozvoj v špeciálnej RV. Ukážky dobrých realizovaných príkladov.

 

Názov: Výmena skúsenosti MAS

Termín a miesto: začiatok decembra - 49. Týždeň 2018

Cieľová skupina: MAS so štatútom v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, starostovia, SHR, drobní remeselníci,   ľudia pracujúci v rámci rozvoja vidieka, cestovného ruchu, regionálnych značiek v Bratislavskom kraji

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: Vzdelávacia a informačná aktivita: Seminár na aktuálne témy

Termín a miesto: november – december 2018 Trnavský kraj

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020

Okruh účastníkov: súčasní a potenciálni beneficienti PRV SR

 

Názov: Národná spolupráca na regionálnej úrovni – regionálny trh

Termín a miesto: december 2018 Trnavský kraj

Cieľ: spoluorganizovanie aktivity za účelom poskytnutia priestoru na propagáciu kvalitných regionálnych a tradičných produktov najmä s vianočnou tematikou; priestor bude vyčlenený i na propagáciu RA TT

Okruh účastníkov: návštevníci trhu, beneficienti PRV SR

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Aktivita národnej a nadnárodnej spolupráce na regionálnej úrovni: Konferencia NSK „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“                                          

Termín a miesto: 12. november 2018 Nitra      

Cieľ/účel: spoluorganizovanie regionálneho podujatia zameraného na poskytnutie informácií k implementácii stratégií CLLD a regionálnemu značeniu v Nitrianskom kraji; súčasťou odborného programu bude i prezentácia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Okruh účastníkov: beneficienti PRV SR 2014 – 2020, zástupcovia obcí, MAS, VSP

 

Názov: Vzdelávacia a informačná aktivita: Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020

Termín a miesto: november – december 2018 Nitriansky kraj

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie z oblasti PRV SR 2014 – 2020 a rozvoja vidieka

Okruh účastníkov: súčasní a potenciálni beneficienti PRV

 

Názov: Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni - Vianočné remeselné a farmárske trhy

Termín a miesto: december 2018 Nitriansky kraj

Cieľ: spoluorganizovanie aktivity v oblasti podpory regionálnych producentov, držiteľov regionálnej značky, spracovateľov v potravinárskom sektore a ľudových umeleckých remeselníkov; k dispozícii bude i prezentačný stánok RA NR

Okruh účastníkov: návštevníci trhov

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov: Zahraničná odborná exkurzia – ČR a Rakúsko

Termín a miesto: 5.-7.11.2018, Česká republika a Rakúsko

Účel:  Informácie získané na zahraničnej odbornej exkurzii umožnia účastníkom získať pridanú hodnotu týkajúcu sa implementácie stratégií CLLD, prispejú k prenosu skúseností, príkladov dobrej praxe, efektivity a hospodárnosti využívania prostriedkov z EPFRV zo zahraničia priamo do území MAS nachádzajúcich sa v Trenčianskom kraji a umožnia porovnať implementáciu jednotlivých programov rozvoja medzi krajinami.

Okruh účastníkov:  Zástupcovia MAS z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov:  Legislatíva a inovácie lesného hospodárstva v súvislosti s PRV SR 2014-2020 – informačný seminár

Termín a miesto: 17.11.2018, Trenčianske Teplice

Účel: Prezentácie aktuálnej legislatívy týkajúcej sa lesného hospodárstva v súvislosti s PRV SR 2014-2020 (najmä opatrenie 8)

Okruh účastníkov: Zástupcovia lesníckych subjektov, pozemkových a lesných spoločenstiev, urbariátov, vlastníkov lesov z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov: Stretnutie so zahraničnými partnermi        

Účel: Prezentácia príkladov dobrej praxe z PRV SR, exkurzie na vidieku, sieťovanie, príprava partnerstiev na projekty spolupráce z PRV SR 2014-2020

Termín a miesto: 11/2018, Okres Myjava

Okruh účastníkov: Zástupcovia MAS a zahraniční partneri z ČR

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov:  Lesnícke odborné zásahy na lesných pozemkoch vo vzťahu k ochrane prírody  a možnosti PRV SR 2014-2020 pri ich realizácii

Termín a miesto: koniec novembra 2018

Cieľ/účel: Cieľom je vzájomná informácia o dopadoch odborných a technických zásahov na lesných pozemkoch na zver a rastliny, možnosti ich realizácie s cieľom podpory ochrany prírody a možnosti PRV SR 2014-2020 na podporu takýchto aktivít.

Okruh účastníkov: vlastníci a správcovia lesných pozemkov, združenia, spolky a pod. zaoberajúce sa rozvojom vidieka, lesného hospodárstva a ochrany prírody

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov:  Jarmok „Regionálny produkt“                                             

Termín a miesto: 15.-16.11.2018, ESC Europa, Banská Bystrica     

Cieľ/účel:propagácia regionálnej značky, lokálnych produktov 

Účastníci: Držitelia „regionálnej značky“ GEMER MALOHONT, HONT, PODPOĽANIE, POHRONIE a NOVOHRAD

 

Názov: Stretnutie TPS na úrovni kraja NUTS 3

Termín a miesto: november/december 2018     

Cieľ/účel: aktuálna situácia MAS, problémy v implementácii stratégií, výmena skúseností, sieťovanie, spolupráca

Účastníci: zástupcovia MAS BB kraja

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Zahraničná študijná cesta

Termín a miesto: 28.11.-1.12.2018 Rakúsko – Štajersko, MAS Almenland and Energieregion, Štajersko, Rakúsko

Cieľ/účel: sieťovanie MAS z Prešovského kraja a MAS z regiónu Štajersko

Okruh účastníkov: manažéri MAS

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Jarmok tradičných vidieckych produktov

Termín a miesto: december 2018

Cieľ/účel: prezentácia RA i celej NSRV SR na aktivite, šírenie informácií o PRV SR 2014 - 2020

Okruh účastníkov: široká verejnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020