Pripravujeme

Pripravujeme na 4 - 5 /2021

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: Stretnutie pracovnej skupiny MAS na regionálnej úrovni

Termín: 13. apríl 2021

Cieľ: Stretnutie TPS LEADER/CLLD na regionálnej úrovni poskytne podrobnejšie informácie o dokumentoch týkajúcich sa implementácie CLLD na národnej úrovni

 

Názov aktivity: Agroenvironmentálne podpory PRV SR 2014 – 2020 v prechodnom období

Termín: druhá polovica mesiaca apríl 2021, online

Cieľová skupina – SHR, poľnohospodári, drobní spracovatelia potravín,

Predpokladaný počet účastníkov - 30

 

Názov aktivity: Nové inovatívne technológie ako nástroj zvyšujúci konkurencieschopnosť a ochranu zdravia pri práci

Termín: máj 2021, online

Cieľová skupina – SHR, poľnohospodári, mechanizátori,

Predpokladaný počet účastníkov - 30 Webinár 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: „MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE A ROZVOJ OBCÍ A REGIÓNOV“

Termín a miesto/ forma: 14 - 15. týždeň, online

Cieľ: informovanie o podmienkach implementácie podporených projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 a o ďalších rozvojových možnostiach pre obce o. i. aj prostredníctvom MAS a tematiky Smart villages vo výhľade obdobia 2020+

Cieľová skupina: obce

Lektor: externý

 

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trnavský kraj)

Termín a miesto/ forma: 15.4.2021, online

Cieľová skupina: MAS TT kraja

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Termín a miesto/ forma: 12.4.2021, online

Cieľová skupina: MAS NR kraja

 

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Termín a miesto/ forma: máj 2021, online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Cieľ: Stretnutie TPS LEADER/CLLD na regionálnej úrovni poskytne podrobnejšie informácie o implementácii CLLD na národnej a regionálnej úrovni

Cieľová skupina: zástupcovia MAS z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov aktivity: Nové výzvy pre poľnohospodárov

Termín a miesto/ forma: máj 2021 až po potvrdení vyhlásenia výziev z PPA, prípadne informácií z MPRV SR), online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Cieľ: Cieľom informačného seminára je podrobne informovať o vyhlásených výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v opatrení 4 PRV SR 2014 -2020.

Cieľová skupina: poľnohospodárske subjekty, SHR

 

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Termín a miesto/ forma:  13.4.2021, online

Cieľ: Aktualizovaný návrh intervencie LEADER a nové informácie

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Implementácia projektov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014 - 2020 v rámci stratégii CLLD na území MAS

Termín a miesto/ forma: apríl 2021, online

Cieľ: Postup pri implementácia projektov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014-2020 na území MAS

Cieľová skupina: obce

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Banskobystrický kraj)

Termín a miesto/ forma:  13.4.2021, online

Cieľ: Aktualizovaný návrh intervencie LEADER a nové informácie

Cieľová skupina: MAS BB kraja

 

Názov aktivity: Jarmok Regionálny produkt, resp. spoluorganizácia obdobného prezentačno-propagačného podujatia v regióne (podľa aktuálnych podmienok)

Termín a miesto: máj 2021

Cieľ: prezentácia a propagácia držiteľov regionálnej značky, prvovýrobcov a umeleckých remeselníkov BB kraja

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Sociálne poľnohospodárstvo a rodinné farmy

Termín a miesto/ forma: apríl 2021, online

Cieľ: informovať poľnohospodárov o možnostiach sociálneho poľnohospodárstva a rodinných fariem

 

Názov aktivity: Digitalizácia, moderné technológie a online nástroje v PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto/ forma: apríl 2021, online

Cieľ: informovať potenciálnych beneficientov a beneficientov PRV o možnostiach využitia digitálnych a moderných technológii, software/hardware a online nástroje na zlepšenie a zefektívnenie práce v rôznych oblastiach PRV

 

Názov aktivity: Stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín a miesto/ forma: máj 2021, online/prezenčne iba ak to bude možné

Cieľ: výmena skúseností MAS, strednodobé hodnotenie, príprava nového programového obdobia - PS LEADER

 

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín a miesto/ forma: 14.4.2021, online formou

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Názov aktivity: Predaj z dvora

Termín a miesto/ forma: 04/2021

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020