Pripravujeme

Pripravujeme na 05 - 06/2020

RA NSRV SR pre Trnavský kraj a RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a praktické skúsenosti s opatrením 19.4 (animácie mimo Bratislavský kraj)

Termín a miesto resp. forma školenia: webinár (on line školenie) pre MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja, termín do 15.06.2020 – upresníme po dohode s lektormi

Cieľ: Informovať manažment MAS o povinnostiach k strednodobému hodnoteniu stratégií CLLD, ktoré musia MAS zrealizovať do 08/2020 a taktiež si vzájomne vymeniť praktické skúsenosti z implementácie opatrenia 19.4 (animácie mimo Bratislavský kraj).

Cieľová skupina: manažment MAS, výkonný orgán MAS, členovia MAS

 

Názov aktivity: Praktická ukážka tvorby žiadosti o NFP vo výzva pre mladého a malého farmára (46/PRV/2020 a 47/PRV/2020)

Termín a miesto resp. forma školenia: webinár (on line školenie) pre potencionálnych mladých a malých farmárov, termín do 05.06.2020 – upresníme po dohode s lektormi

Cieľ: Prakticky vysvetliť formulár ŽoNFP a prílohy – ich vyplnenie a zosumarizovanie s cieľom minimalizovania nesprávne predložených projektov.

Cieľová skupina: potencionálni mladí a malí farmári

 

RA NSRV SR pre Žilinský  kraj

Názov aktivity: Výzva 46/PRV/2020 na podopatrenie 6.1 z PRV SR 2014-2020

Termín a miesto resp. forma školenia: máj 2020, online web seminár

Cieľ: základné informácie z výzvy a postup pri príprave žiadosti o NFP Cieľová skupina: mladí začínajúci poľnohospodári

 

Názov aktivity: Výzva 47/PRV/2020 na podopatrenie 6.3 z PRV SR 2014-2020

Termín a miesto resp. forma školenia: máj - jún 2020, online web seminár

Cieľ: základné informácie z výzvy a postup pri príprave žiadosti o NFP Cieľová skupina: malé a mikro poľnohospodárske podniky

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Výzvy PRV SR 2014 – 2020 pre mladých a malých poľnohospodárov

Termín a miesto resp. forma školenia: máj 2020 – webinar

Cieľ: poskytnúť informácie o aktuálnych výzvach pre poľnohospodárov

Cieľová skupina: poľnohospodári a poľnohosp. podniky

 

Názov aktivity: Voda v agrárnej krajine a v lesoch

Termín a miesto resp. forma školenia: Prešov (v závislosti od situácie, preferujeme riadnu aktivitu, pokiaľ nie, online webinár)

Cieľ: poskytnúť informácie k aktivitám súvisiacim s vodohospodárskymi opatreniami v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, prevencia škôd spôsobená požiarmi, zadržiavanie vody v krajine

Cieľová skupina: lesní hospodári, poľnohospodári

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: po uvoľnení opatrení

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Zelená infraštruktúra v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: po uvoľnení opatrení

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín a miesto: po uvoľnení opatrení

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020