Pripravujeme

Pripravujeme na 08 - 10/2019

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 2. Polovica 9/2019, Modra

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie z pohľadu finančného riadenia projektov PRV SR 2014 – 2020

Cieľová skupina: všetci potenciálni prijímatelia podpory

 

Názov: Jablkové hodovanie

Termín: 5. Október, BA kraj, Modra

Cieľ: Zabezpečenie propagácie PRV SR 2014 -2020 ako aj NSRV

Cieľová skupina: všetci potenciálni prijímatelia podpory

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov:  Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta 

Termín a miesto:  04. 10. 2019 Kráľov Brod

Cieľ:  spoluorganizovanie aktivity v oblasti rozvoja vidieka informačno-odborného charakteru

Cieľová skupina: beneficienti PRV 2014 - 2020

 

Názov:  Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika a Nemecko

Termín a miesto: 8. – 11.10.2019 MAS Český Sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE

Cieľ: realizácia odbornej exkurzie do členských krajín EÚ, prehliadka príkladov dobrej praxe v regiónoch MAS, samospráv a podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu

Cieľová skupina: beneficienti PRV 2014 – 2020, zástupcovia MAS a VSP pracujúcich na princípe LEADER, členovia NSRV SR

 

Názov: Kalendár na rok 2020

Termín a miesto: september / október, Nitra

Cieľ:  výroba informačno – propagačného materiálu RA pre Trnavský kraj

Cieľová skupina: členovia NSRV SR pre Trnavský kraj

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Študijná cesta do MAS v ČR a Nemecku

Termín a miesto uskutočnenia: október 2019, ČR - Nemecko

Cieľ aktivity: organizácia zahraničnej študijnej cesty do územia MAS v ČR a Nemecku

Cieľová skupina: predstavitelia MAS, VSP, členovia NSRV SR

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov: Implementácia CLLD v Trenčianskom kraji

Termín a miesto: 17.09.2019, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: prezentácia výstupov z TPS CLLD/LEADER na národnej úrovni, aktuálne výzvy MAS, Implementácia CLLD v PRV SR 2014-2020

Cieľová skupina: zástupcovia MAS z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov:  Mňam Fest 2019

Termín a miesto: 21.09.2019, Bánovce nad Bebravou

Cieľ: zvýšiť informovanosť a propagovať slovenské poľnohospodárstvo, výrobu slovenských potravín a regionálnych špecialít na území Trenčianskeho kraja, organizačné zabezpečenie najväčšieho farmárskeho festivalu na Slovensku, informovanie o Programe rozvoja vidieka SR 2017-2020

Cieľová skupina: poľnohospodári, potravinári, široká verejnosť

 

Názov: Venkov 2019

Termín a miesto: 1.-3.10.2019, Teplá (Česká republika)

Cieľ: Účasť zástupcov RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj na konferencii spoluorganizovanej národnou vidieckou sieťou Českej republiky.

Témy konferencie sú: Voda-sucho, život na vidieku, sociálne poľnohospodárstvo, medzinárodná spolupráca a CLLD/Leader – späť ku koreňom.

Cieľová skupina: zástupcovia RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

 

Názov: Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko

Termín a miesto: 8.-11.10.2019, Česká republika, Nemecko

Cieľ: Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Cieľová skupina: zástupcovia MAS z územia Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja

 

Názov: Seminár zameraný na problematiku hospodárenia v lesoch

Termín a miesto: október 2019, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: Organizácia informačného seminára zameraná na aktuálne témy týkajúce sa lesného hospodárstva v súvislosti s PRV SR 2014-2020.

Cieľová skupina: zástupcovia lesných, pozemkových spoločenstiev z územia Trenčianskeho kraja

 

RA NSRV SR pre Žilinský  kraj

Názov: Odborná exkurzia so zameraním na implementáciu stratégie CLLD a realizáciu projektov

Termín a miesto: september, Poľská republika

Cieľ: Príklady dobrej praxe

Cieľová skupina: MAS so štatútom  v Žilinskom kraji a PR

 

Názov: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Termín a miesto: október

Cieľ: podnikanie v poľnohospodárstve (výber maketing,  agroturistika, predaj z dvora)

Cieľová skupina: poľnohospodári

 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov: Konferencia „Vidiek žije“

Termín a miesto: 12.09.2019, Hriňová

Cieľ:  propagácia NSRV SR na danom podujatí – infostánok, poradenstvo PRV SR 2014 - 2020, vystúpenie koordinátora na konferencii

Cieľová skupina: farmári, prvovýrobcovia, poľnohospodári, odborná verejnosť, tvorcovia vidiecky politík

 

Názov: Študijná cesta na Moravu

Termín a miesto: 09.-11.10.2019, Juhomoravský kraj

Cieľ: študijná cesta je zameraná na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe

Cieľová skupina: prvovýrobcovia, začínajúci poľnohospodári, mladí a malí farmári

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Informačný seminár k výzvam MAS pre podopatrenie 4.1, 4.2 a 6.4

Termín a miesto: 09/2019, Svidník

Cieľ: informovať potenciálnych žiadateľov o kľúčových aspektoch pri podaní ŽoNFP a VO

Cieľová skupina: poľnohospodári, malé a stredné podniky

 

Názov: Informačný seminár pre MAS

Termín a miesto: 09/10 2019, Prešov

Cieľ: poskytnúť kľúčové informácie súvisiace s vyhlasovaním a hodnotením ŽoNFP v rámci výziev, ktoré vyhlásili MAS

Cieľová skupina: zamestnanci MAS

 

Názov: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín: 10/2019, Prešov

Cieľ: výmena informácii v rámci implementácie stratégie CLLD

Cieľová skupina: členovia TPS

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Finančná kontrola a audit projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 10/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 10/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020