Pripravujeme

Pripravujeme na 06 - 07/2019

Centrálna jednotka NSRV SR 

Názov: Agrokomplex 2019

Termín a miesto: 22. - 25.08.2019, Nitra

Cieľ: propagácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a zároveň i propagácie Programu rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Stretnutie regionálnej Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD

Termín a miesto: 2. Polovica júna , Bratislava

Cieľ: aktuálne informácie o činnosti, aktivitách, problémoch a skúsenostiach        

Cieľová skupina: MAS so štatútom

 

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov: Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Termín a miesto: jún 2019

Cieľ: informácia o výzve a postup pri vypracovaní žiadosti Cieľová skupina: lesohospodári, vlastníci a správcovia lesov

 

Názov: Výstava národných plemien zvierat

Termín a miesto: 14.07.2019 Múzeum kysuckej dedina vo Vychylovke

Cieľ: podpora prezentácie chovateľov slovenských plemien zvierat

Cieľová skupina: chovatelia zvierat, poľnohospodári verejnosť

 

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín: júl 2019, Prešov

Cieľ: výmena skúsenosti a informácii v rámci implementácie CLLD Cieľová skupina: MAS v Prešovskom kraji - členovia TPS

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Ždanianský jarmok

Termín a miesto: 08/2019, Ždaňa

Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020