Pripravujeme

Pripravujeme na 3. a 4. štvrťrok 2018

CJ NSRV SR

Školenia k ITMS2014+ Modul PRV SR 2014 - 2020

 • Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít
 • Cieľ: poskytnúť základné informácie a praktické zručnosti pre prácu v ITMS2014+, modul PRV SR 2014 - 2020
 • Termín realizácie: jún 2018
 • Miesto realizácie: 6 školení v 3 mestách v rámci Slovenska (Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov)
 • Cieľová skupina: MAS so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov:  Informačný deň k PRV SR 2014 – 2020
 • Termín a miesto: september 2018, Bratislavský kraj
 • Názov:  Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020
 • Termín a miesto: september 2018, Bratislavský kraj
 • Názov: Jablkové hodovanie
 • Termín a miesto: október 2018, Modra
 • Názov: Zahraničná pre cieľovú skupinu: pestovatelia ovocia, zeleniny a malí spracovatelia (pravdepodobne Poľsko)
 • Termín a miesto: október – november 2018, Bratislavský kraj
 • Názov: Konferencia k aktívnemu rozvoju vidieka
 • Termín a miesto: november – december 2018, Bratislavský kraj

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Výstava Země živitelka 2018
 • Termín a miesto: 24. - 29.8.2018, České Budějovice - ČR
 • Názov: 2 x seminár na aktuálnu tému podľa potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020
 • Termín a miesto: 3. - 4. štvrťrok 2018, Trnavský kraj
 • Názov: Národná spolupráca na regionálnej úrovni – tematický regionálny trh
 • Termín a miesto:december 2018, Trnavský kraj

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Výstava Země živitelka 2018
 • Termín a miesto: 24. - 29.8.2018, České Budějovice - ČR
 • Názov: Seminár pre obce v kontexte PRV SR 2014 - 2020
 • Termín: 3. štvrťrok 2018, Nitriansky kraj
 • Názov: Vzdelávacia aktivita podľa potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020
 • Termín a miesto: 4. štvrťrok 2018, Nitriansky kraj
 • Názov:   Národná spolupráca na regionálnej úrovni – remeselné a farmárske trhy
 • Termín a miesto: december 2018, Nitriansky kraj

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Výstava Země živitelka 2018
 • Termín a miesto: 24. - 29.8.2018, České Budějovice - ČR (účasť RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj v dňoch 25.-27.8.2018)
 • Názov: Mňamfest 2018
 • Termín a miesto: 22.9.2018, Bánovce nad Bebravou
 • Názov: Biojarmok
 • Termín a miesto: 28.9.2018, Trenčín
 • Názov: Zahraničná odborná exkurzia pre MAS do Rakúska alebo  Českej repubiky
 • Termín:  október 2018
 • Názov: Tematické semináre zamerané na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a MAS
 • Termín a miesto: 3. - 4. štvrťrok 2018, Trenčiansky kraj

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

 • Názov: Regionálny deň - Liptov
 • Termín a miesto: Liptovské Sliače, 28. - 29.7.2018
 • Názov: Príprava operačných skupín EIP pre rozvoj vidieka a ich podpora v PRV SR 2014-2020
 • Termín a miesto: Žilina, august 2018
 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania v poľnohospodárstve
 • Termín a miesto: Martin, október 2018
 • Názov:Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 • Termín a miesto: september 2018, Žilinský kraj
 • Názov: Inovácie v lesnom hospodárstve
 • Termín a miesto: november 2018, Žilinský kraj

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto:  16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Odborná exkurzia zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z PRV 2014 - 2020, vidiecky cestovný ruch, rozvoj vidieka, regionálne potraviny, sieťovanie a spoluprácu
 • Termín a miesto: September 2018, Rakúsko
 • Názov: Informačný seminár ku aktuálnym výzvam PRV 2014 - 2020 (na základe deklarovaných potrieb beneficientov v BB kraji, pravdepodobne ku podopatreniu 6.1)
 • Termín a miesto: Október 2018, Banskobystrický kraj
 • Názov: Jarmok „Regionálny produkt“, 3. ročník
 • Termín a miesto: 15.-16.11. 2018, ESC Europa, Banská Bystrica
 • Názov: Vzdelávací seminár/workshop pre manažment MAS BB kraja
 • Termín a miesto: December 2018, Banskobystrický kraj

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

 • Názov: Zahraničná  exkurzia – implementácia CLLD (Zvažuje sa  Česko/Poľsko/Rakúskom)
 • Termín: v druhej polovici septembra 2018
 • Názov: Farmárske trhy
 • Termín a miesto: október 2018, Prešovský kraj

RA NSRV SR pre Košický kraj

 • Názov: Výstava Agrokomplex 2018
 • Termín a miesto: 16. - 19.8.2018, Nitra
 • Názov: Ždanianský jarmok
 • Termín a miesto: 3. štvrťrok 2018, Ždaňa
 • Názov: Vzdelávacia aktivita podľa potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020
 • Termín a miesto: 4. štvrťrok 2018, Košický kraj

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020