Pripravujeme

Pripravujeme na 09 - 10 /2020

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov aktivity: Konferencia MAS k implementácii CLLD/LEADER, 

Termín: 10/2020

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Školenie pre MAS – Projekty spolupráce (podopatrenie 19.3 PRV SR 2014 – 2020 - Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS)

Termín: 09/2020

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Školenie pre MAS zamerané na hodnotenie výziev vyhlasovaných MAS z PRV SR 2014 – 2020

Termín: podľa požiadavky RO

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Informačný seminár k inováciám – podopatrenie 16.1 (Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva - EIP)

Termín: podľa požiadavky RO

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Seminár Sociálne poľnohospodárstvo

Termín: 10/2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Vzdelávacie aktivity pre opatrenie: M16 - Spolupráca  PRV SR 2014 – 2020

Termín: 10/2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Vzdelávacie aktivity pre opatrenie: M08 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov PRV SR 2014 – 2020

Termín: podľa požiadavky RO

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 – 2020, lesníci

 

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: PRV SR 2014 – 2020 ako nástroj podpory pre vinohradníkov a vinárov

Termín a miesto : 1. ½  9/2020 BA kraj  ( Pezinok )

Cieľ: podporné nástroje pre malých vinohradníkov a vinárov

Cieľová skupina: vinohradníci a vinári

 

Názov aktivity: Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD/LEADER

Termín a miesto : 9/2020 BA kraj  ( Stupava )

Cieľ: priblížiť potrebu strednodobého  hodnotenie

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Návšteva vinohradu

Termín a miesto : 9/2020 BA kraj  ( Pezinok )

Cieľ: inovatívne prístupy v pestovaní viniča, nové odrody, ochutnávka hrozna

Cieľová skupina: MAS, vinohradníci, vinári, org. miestneho cest.ruchu, atď...

 

Názov aktivity: „Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020PRV SR 2014 -2020“

Termín a miesto : 9/2020 BA kraj  ( Modra )

Cieľ: vysvetliť význam a spôsob realizácie podopatrenia 4.3

Cieľová skupina: poľnohospodári, lesníci, potravinári, obce

 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár pre obce v kontexte Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 (implementácia, výzvy pre obce z MAS), nadväznosť na tematiku Smart villages – pracovná skupina ENRD

Termín realizácie: 20.09.2020, v prípade akýchkoľvek zmien aktivita prebehne v on-line priestore (web seminár)

Cieľ: informovanie o podmienkach implementácie podporených projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 a o ďalších rozvojových možnostiach pre obce o. i. aj prostredníctvom MAS a tematiky Smart villages vo výhľade obdobia 2020+

Cieľová skupina: obce

 

Názov aktivity: Zahraničná odborná exkurzia

Termín realizácie: 3Q/2020

Cieľ: realizácia viacdňovej odbornej exkurzie do zahraničia na témy PRV/CLLD, vidiecky cestovný ruch, regionálne produkty, príklady dobrej praxe

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR

 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Informačný seminár pre obce v kontexte Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 7

Termín realizácie: 9/2020 – podľa možnosti – odložený seminár z 1Q/2020, informovanie aj o SMART RURAL – aktivita DG AGRI

Cieľ: informovanie o podmienkach implementácie podporených projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 a o ďalších rozvojových možnostiach pre obce o. i. aj prostredníctvom MAS a tematiky Smart villages vo výhľade obdobia 2020+

Cieľová skupina: obce

 

Názov aktivity: Zahraničná odborná exkurzia

Termín realizácie: 10/2020

Cieľ: realizácia viacdňovej odbornej exkurzie do zahraničia na témy PRV/CLLD, vidiecky cestovný ruch, regionálne produkty, príklady dobrej praxe

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR

 

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Konferencia Venkov 2020

Termín: 21.-23.9.2020

Miesto: Žďár nad Sázavou, Česká republika

Cieľ: Jedná sa o účasť zástupcu RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj na konferencii, ktorú organizuje Spolek pro obnovu venkova v spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (partnerskou organizáciou NSRV SR), Ministerstvom zemědelství, Ministerstvom pro místní rozvoj a ďalšími partnermi.

 

Názov aktivity: Za príkladmi dobrej praxe

Termín aktivity: 4.9.2020

Miesto aktivity: Villa Apimed – Medolandia, Dolná Krupá

Predpokladaný počet účastníkov: 30

Cieľ: Jednodňová odborná exkurzia k prezentácii príkladov dobrej praxe Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky u včelára a medovinára Ing. Petra Kudláča v Dolnej Krupej, okres Trnava.  Exkurzia je zameraná na výmenu skúseností v oblasti včelárstva, spracovania medu, inovácií a príkladov dobrej praxe.

 

 

RA NSRV SR pre Žilinský  kraj

Názov aktivity: Príprava operačných skupín EIP pre rozvoj vidieka a ich podpora v PRV SR 2014-2020

Termín: podľa výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie  16.1 PRV SR 2014-2020

Miesto zatiaľ neurčené

Cieľová skupina: -  obce, poľnohospodári, lesný hospodári,  podnikatelia, MVO, MAS, vedecké inštitúcie a pod.

Názov aktivity: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej  činnosti

Termín: 09/2020

Miesto zatiaľ neurčené

Cieľová skupina: najmä poľnohospodári v ZA kraji

 

Názov aktivity: Implementácia projektov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014-2020 v rámci stratégii CLLD na území MAS

Termín: 10/2020

Miesto zatiaľ neurčené

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Odborná exkurzia v Maďarskej republike -  implementácia projektov v rámci stratégie CLLD

Termín: 09/2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Pracovné stretnutie regionálnej tematickej pracovnej skupiny CLLD/LEADER

Termín: 09/2020

Cieľová skupina: MAS so štatútom v ZA kraji

 

Názov aktivity: Výmena skúsenosti v Košickom a Prešovskom kraji

Termín: 10/2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov aktivity: Konferencia MAS k implementácii CLLD/LEADER, 

Termín: 10/2020

Názov aktivity: Regionálny deň vidieka

Termín a miesto  09/2020, miesto zatiaľ neurčené

Cieľ: prezentácia vidieka a vidieckych aktivít Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesohospodári,  obce,  MAS, remeselníci a výrobcovia v regióne

 

Názov aktivity: Príklady dobrej praxe – správne realizované projekty  s podporou PRV SR 2014-2020 – regionálny TV spot

Termín: 09 - 10/2020

Cieľ: informačný materiál bude použitý  na  regionálnych dňoch, pri informácií o implementácii PRV a pri poskytovaní poradenstva a pri vzdelávacích aktivitách zameraných na poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Hygienické štandardy z pohľadu ochrany verejného zdravia v oblasti priameho predaja

Termín a miesto: 09/ 2020

Cieľ: Informačno – vzdelávaciu aktivitu plánujeme organizovať v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Úradom verejného zdravotníctva SR

Cieľová skupina: prvovýrobcovia a remeselníci

 

Názov aktivity: Projekty spolupráce

Termín a miesto: 09/ 2020

Cieľ: Informačnú aktivitu plánujeme pre zástupcov MAS BB kraja ku plánovanej výzve na podopatrenie 16.1

Cieľová skupina: MAS BB kraja

 

Názov aktivity: Účasť na výstave „Potulky slovenským vidiekom“

Termín a miesto: 09/ 2020

Cieľ: propagácia RA NSRV a regionálnych značiek

Cieľová skupina: zástupcovia MAS BB kraja, prvovýrobcovia a remeselníci – podľa kapacity a možností

 

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity:  Od podanie žiadosti až po úspešnú implementáciu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto resp. forma školenia (online -web seminár a pod): september 2020, Bardejov

Cieľ: informovať o postupoch v rámci PRV v nadväznosti na výzvy MAS

Cieľová skupina: súkromný a verejný sektor, tretí sektor, MAS

Lektor školenia v prípade vzdelávacej aktivity (prosím poskytnúť informáciu, či aktivitu budete školiť externý lektor): externí lektori

 

Názov aktivity: Stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín a miesto resp. forma školenia (online -web seminár a pod): Prešov, Úrad PSK

Cieľ: Výmena informácií na tému – chod OZ

Cieľová skupina: MAS

Lektor školenia v prípade vzdelávacej aktivity (prosím poskytnúť informáciu, či aktivitu budete školiť externý lektor): externí lektori v prípade potreby

 

Názov aktivity: Strednodobé hodnotenie stratégii MAS

Termín a miesto resp. forma školenia (online -web seminár a pod): Prešov

Cieľ: zosúladiť postupy v procesoch strednodobého hodnotenia

Cieľová skupina: MAS

Lektor školenia v prípade vzdelávacej aktivity (prosím poskytnúť informáciu, či aktivitu budete školiť externý lektor): Jela Tvrdoňová

 

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a návšteva na mieste v oblasti projektových opatrení  PRV SR 2014 - 2020

Termín: 09/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín: 09/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Názov aktivity: Odborná exkurzia do zahraničia zameraná na témy PRV SR 2014 - 2020

Termín: 10/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov aktivity: Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín: 10/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov aktivity: Horizontálne princípy a trvalo udržateľný rozvoj v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín: 10/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020