Pripravujeme

Pripravujeme na 11 - 12 /2020

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov aktivity: Informačný seminár k inováciám – podopatrenie 16.1 (Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva - EIP)

Termín: 11/2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: PRV SR 2014 – 2020 výzva v rámci podopatrenia 4.1 špeciálna RV

Termín a miesto : 11 - 12/2020 ( podľa zverejnenia výzvy ) BA kraj  ( webinár )

Cieľ: podporné nástroje pre malých pestovateľov špeciálnej RV

Cieľová skupina: SHR, obchodné spoločnosti v poľnohospodárstve, družstvá, atď.

 

Názov aktivity: : PRV SR 2014 – 2020 výzva v rámci podopatrenia 4.1 ŽV

Termín a miesto : 11 - 12/2020 ( podľa zverejnenia výzvy ) BA kraj  ( webinár )

Cieľ: podporné nástroje pre chovateľov ŽV

Cieľová skupina: SHR, obchodné spoločnosti v poľnohospodárstve, družstvá. atď.

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár pre obce v kontexte Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 (implementácia, výzvy pre obce z MAS), nadväznosť na tematiku Smart villages – pracovná skupina ENRD

Termín realizácie: 11 - 12/2020

Cieľ: informovanie o podmienkach implementácie podporených projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 a o ďalších rozvojových možnostiach pre obce o. i. aj prostredníctvom MAS a tematiky Smart villages vo výhľade obdobia 2020+

Cieľová skupina: obce

 

Názov aktivity:  Seminár so zameraním na aktuálnu problematiku v poľnohospodárstve - Informačný seminár so zameraním na problematiku podľa aktuálnych potrieb cieľových skupín

Termín realizácie: 11 - 12/2020

Cieľ: cieľom aktivity je informovať beneficientov PRV SR o aktuálnych otázkach a problémoch pri implementácii programu. Témy budú nadväzovať primárne na horizontálne princípy a ich dodržiavanie v podmienkach PRV SR 2014 – 2020 – nediskriminácia, rovnosť mužov a žien, udržateľný rozvoj, problémy v spracovaní ŽoP a pod.

Cieľová skupina: záujemcovia o predmetné informácie

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Seminár so zameraním na aktuálnu problematiku v poľnohospodárstve

Termín realizácie: 4Q/2020

Cieľ: cieľom aktivity je informovať beneficientov PRV SR o aktuálnych otázkach a problémoch pri implementácii programu. Témy budú nadväzovať primárne na horizontálne princípy a ich dodržiavanie v podmienkach PRV SR 2014 – 2020 – nediskriminácia, rovnosť mužov a žien, udržateľný rozvoj, problémy v spracovaní ŽoP a pod.

Cieľová skupina: záujemcovia o predmetné informácie

Plán na mesiac 11/2020 podľa termínu vyhlásenia výzvy na podopatrenie 4.1 čo sa pripomienkovala – ZOOM

 

Názov aktivity: Informačný seminár pre obce v kontexte Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 (implementácia, výzvy pre obce z MAS), nadväznosť na tematiku Smart villages – pracovná skupina ENRD

Termín realizácie: 11 - 12 / 2020 (odložený seminár z 1Q/2020, informovanie aj o projekte  SMART RURAL – aktivita DG AGRI)

Cieľ: informovanie o podmienkach implementácie podporených projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 a o ďalších rozvojových možnostiach pre obce o. i. aj prostredníctvom MAS a tematiky Smart villages vo výhľade obdobia 2020+ a prípravy strategických dokumentov na úrovni okresov a kraja.

Cieľová skupina: obce

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Informačný seminár pre farmárov – výzva podopatrenie 4.1 – špeciálna rastlinná výroba (webinár)

Predpokladaný termín: november-december 2020

Cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre poľnohospodárov – špeciálna rastlinná výroba

Cieľová skupina: zástupcovia poľnohospodárskych subjektov, SHR

 

Názov aktivity: Informačný seminár pre farmárov – výzva podopatrenie 4.1 – živočíšna výroba (webinár)

Predpokladaný termín: 11 - 12/ 2020

Cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre poľnohospodárov – živočíšna výroba

Cieľová skupina: zástupcovia poľnohospodárskych subjektov, SHR

 

Názov aktivity: Informačný seminár pre MAS – výzva podopatrení 19.3 (webinár)

Predpokladaný termín: november-december 2020

Cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre miestna akčné skupiny z územia Trenčianskeho kraja

Cieľová skupina: zástupcovia MAS z územia Trenčianskeho kraja

 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: BOZP pre beneficientov PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 11 - 12 / 2020

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020 hlavne z radvov prvovýrobcom a spracovateľov.

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP

Termín a miesto resp. forma školenia (online -web seminár a pod): 12.11.2020, online

Cieľ: informovať o novinkách v oblasti eko poľnohospodárstva

Cieľová skupina: súkromný sektor, poľnohospodári, potravinári

Lektor školenia v prípade vzdelávacej aktivity (prosím poskytnúť informáciu, či aktivitu budete školiť externý lektor): externí lektori z MPaRV SR, UKSÚP a iní odborní lektori)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020