Pripravujeme

Pripravujeme v mesiaci marec až apríl 2018

CJ NSRV SR

Školenia k ITMS2014+

 • Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít
 • Cieľ: poskytnúť základné informácie a praktické zručnosti pre prácu v ITMS2014+, modul PRV SR 2014 - 2020
 • Termín realizácie: marec - apríl 2018
 • Miesto realizácie: 6 školení v 3 mestách v rámci Slovenska (Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov)
 • Cieľová skupina: MAS so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

 • Realizácia aktivity
 • Cieľ: poskytnutie informácií k implementácie stratégie CLLD
 • Termín konania: marec - apríl 2018

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

 • Organizačné zabezpečenie informačného seminára
 • Cieľ: poskytnutie informácií o poslaní NSRV SR a aktualitách z PRV SR 2014 - 2020 pre zástupcov cieľových skupín
 • Termín konania: marec 2018
 • Cieľová skupina: obce

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Informačný seminár k výzve k podopatreniu 7.2 PRV SR 2014 - 2020

 • Realizácia informačnej aktivity
 • Cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k príslušnej výzve
 • Termín konania: marec - apríl 2018

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020