Pripravujeme

Pripravujeme na 3 - 4/2020

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020

Termín a miesto: 10.03.2020, Bratislava

Cieľ: informovať poľnohospodárov a podnikateľov na vidieku o význame a spôsobe aplikácie pozemkových úprov ako nástroj PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: drobní podnikatelia, farmári

 

Názov aktivity: EIP, inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020

Termín a miesto: 4/2020, Nová Dedinka

Cieľ: informovať o technologických novinkách zlepšujúcich hospodárenie a vplyv na životné prostredie

Cieľová skupina: SHR, mechanizátori, zamestnanci poľnohospodárskych a lesných podnikov

 

Názov aktivity: Informačné podujatie pre mladých a malých farmárov

Termín a miesto: 4/2020, Pezinok

Cieľ: informovať o aktuálnej výzve k podopatreniu 6.3 a 6.1

Cieľová skupina: SHR, mladí a malí farmári, podnikatelia na vidieku

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Strednodobé hodnotenie MAS a opatrenie 19.4 animácie

Termín a miesto: bude upresnené, 03 – 04/2020

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie v oblasti prípravy a realizácie strednodobého hodnotenia stratégií CLLD v MAS Nitrianskeho kraja a informovať MAS o možnostiach ako čerpať opatrenie 19.4 Animácie v súlade s pravidlami Usmernenia PPA v oblasti VO.

Cieľová skupina: MAS, manažment MAS, členovia MAS

 

Názov aktivity: Aktuálne výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Termín a miesto: bude upresnené, 03 – 04/2020

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie k vyhláseným výzvam z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 pre podopatrenia 6.1 (Mladý farmár), 6.3 (Malý farmár) a 8.4 (Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami)

Cieľová skupina: poľnohospodári, lesníci, verejnosť

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Strednodobé hodnotenie MAS a opatrenie 19.4 animácie

Termín a miesto: bude upresnené, 03 – 04/2020

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie v oblasti prípravy a realizácie strednodobého hodnotenia stratégií CLLD v MAS Nitrianskeho kraja a informovať MAS o možnostiach ako čerpať opatrenie 19.4 Animácie v súlade s pravidlami Usmernenia PPA v oblasti VO.

Cieľová skupina: MAS, manažment MAS, členovia MAS

 

Názov aktivity: Aktuálne výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Termín a miesto: bude upresnené, 03 – 04/2020

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie k vyhláseným výzvam z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 pre podopatrenia 6.1 (Mladý farmár), 6.3 (Malý farmár) a 8.4 (Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami)

Cieľová skupina: poľnohospodári, lesníci, verejnosť

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Klub mladých farmárov

Termín a miesto: 6. - 7.3.2020, Salaš Zbojská

Cieľ: aktuálne výzvy na podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020, zmeny v oblasti pozemkového práva, koncepcia budúcej SPP, ukážka príkladov dobrej praxe

Cieľová skupina: mladí farmári

 

Názov aktivity: Jarmok Regionálny produkt

Termín a miesto: 2. - 3.4.2020, Nákupné centrum Europa, Banská Bystrica

Cieľ: zviditeľnenie a popularizácia  regionálnych potravinových produktov a remeselných výrobkov v širokej verejnosti, podpora predaja regionálnych výrobkov, tvorivé dielne - maľovanie kraslíc, ukážky tradičných remesiel   

Cieľová skupina: držitelia regionálnej značky

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Stretnutie temetickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín a miesto: 03/2020, Košice

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Názov: Administratívna finančná kontrola v oblasti projektových opatrení PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 04/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Finančná kontrola na mieste a návšteva na mieste v oblasti projektových opatrení PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 04/2020

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020