Pripravujeme

Pripravujeme na 02 - 04/2019

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov: Publikácia "Slovenský vidiek sa mení vďaka PRV SR 2014 - 2020

Termín: 1. štvrťrok 2019

Cieľ: šírenie informácií a príkladov dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 v slovenskom a v anglickom jazyku

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov: Účasť na výročnom podujatí ENRD „networX“ - Sieť – inšpirujúca vidiecku Európu

Termín a miesto: 11. – 12. 04. 2019, Brusel (Belgicko)

Cieľom účasti RK je výmena poznatkov, sieťovanie a získanie nových informácií a kontaktov užitočných pre činnosť NSRV SR

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: zástupcovia národných vidieckych sietí, aktéri rozvoja vidieka

 

Názov: Študijná cesta do Poľska, spojená s návštevou medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROTECH 2019 v Kielcach 

Termín a miesto: 14. - 15.3.2019, Poľsko

Cieľová skukpina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020, hlavne farmári a poľnohospodári

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: PRENOS POZNATKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: začiatok marca, BA kraj

Cieľ: Poskytnúť informácie k PRV SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenie: 4, 6 , 16 a neprojektové opatrenia 10, 11 , 12, 13, a 14

Cieľová skupina: potenciálny žiadatelia pre uvedené opatrenia

 

Názov: Školenie k ITMS2014+

Termín a miesto: marec, Bratislava ( termín podľa potreby )

Cieľ: poskytnúť potrebné informácie pre MAS

Cieľová skupina: MAS so štatútom

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka

Termín a miesto: 09. 03. 2019, Dunajská Streda

Cieľom je spoluorganizovanie informačno-propagačného podujatia v oblasti rozvoja vidieka vrátane prezentácie činnosti trnavskej antény a podpora propagácie kvalitných regionálnych produktov

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: návštevníci festivalu, beneficienti PRV

 

Názov: Jednodňový informačný seminár „Aktuálne témy pre poľnohospodárov“

Termín a miesto: marec 2019, Trnavský kraj

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie z oblasti poľnohospodárstva

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: poľnohospodárske subjekty, PD, SHR, farmári a pod.

 

Názov: Seminár pre MAS

Termín a miesto: marec 2019, Trnavský kraj

Cieľ: informovať o aktuálnej situácii v rámci LEADER/CLLD vrátane poskytnutia záverov z TPS pre CLLD/LEADER

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina:zástupcovia MAS so štatútom z Trnavského kraja

 

Názov: Účasť na výročnom podujatí ENRD „networX“ - Sieť – inšpirujúca vidiecku Európu

Termín a miesto: 11. – 12. 04. 2019, Brusel (Belgicko)

Cieľom účasti RK je výmena poznatkov, sieťovanie a získanie nových informácií a kontaktov užitočných pre činnosť RA

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: zástupcovia národných vidieckych sietí, aktéri rozvoja vidieka

 

Názov: Informačný leták pre MAS

Termín a miesto: marec 2019, Trnavský kraj

Cieľ: šírenie informácií o miestnych akčných skupinách so štatútom MAS v programovom období 2014 – 2020 pôsobiacich v Trnavskom kraji, o PRV SR 2014 - 2020 a o činnosti RA TT

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: beneficienti PRV, široká verejnosť

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Účasť RK na zasadnutí TPS pre „smart villages“

Termín a miesto konania: 06. 03. 2019, Brusel (Belgicko)

Cieľ: výmena informácií k problematike podpory inteligentných dedín a ich šírenie v rámci aktivít RA NR

Okruh účastníkov: členovia tematickej pracovnej skupiny, zástupcovia ENRD a pod.

 

Názov: Seminár pre MAS

Termín: marec 2019

Cieľ: poskytnúť informácie k aktuálnej problematike v rámci LEADER/CLLD a k výstupom TPS pre LEADER/CLLD

Cieľová skupina: zástupcovia MAS so štatútom z Nitrianskeho kraja

 

Názov: Workshop pre obce

Termín a miesto konania: marec 2019, Nitriansky kraj

Cieľ: informovať o problematike „smart villages“ a o rozvojových možnostiach pre obce

Cieľová skupina: starostovia obcí a ďalší predstavitelia obecnej samosprávy, MAS

 

Názov: Účasť na výročnom podujatí ENRD „networX“ - Sieť – inšpirujúca vidiecku Európu

Termín a miesto konania: 11. – 12. 04. 2019, Brusel (Belgicko)

Cieľ: cieľom účasti RK je výmena informácií, poznatkov, sieťovanie a získavanie kontaktov užitočných pre ďalšiu činnosť RA

Okruh účastníkov: zástupcovia národných vidieckych sietí, ďalší aktéri rozvoja vidieka

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov: Implementácia stratégií CLLD – informačný seminár pre zástupcov MAS – príručka pre prijímateľa z PRV, systém ITMS2014+ a PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: Marec 2019, zatiaľ bez miesta                            

 

Názov: Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ: networX

Termín a miesto: 11. - 12.4.2019, Brusel (Belgicko)                            

Cieľ:  získanie nových kontaktov, nových informácií o SPP, diseminácia získaných poznatkov z EÚ na regionálnu úroveň

 

Názov: Zo salaša do mesta 2019 (prezentácia ovčiarstva, otvorenie salašníckej sezóny, propagácia jedál z jahňacieho mäsa a produktov z ovčieho mlieka na regionálnej úrovni)

Termín a miesto: Apríl 2019, Považská Bystrica                          

 

Názov: Chuť Slovenska 2019 – Výstava cestovného ruchu regiónov, chutí Slovenska (účasť vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov z Trenčianskeho regiónu - podľa záujmu)

Termín a miesto: 11.-12.5.2019, Trenčín                                               

 

Názov: Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ: LEADERFEST 2019

Termín a miesto: 22.- 24.5.2019, Žatec (ČR)                                          

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov: Tematická skupina pre LEADER pre Žilinský kraj

Termín a miesto: február, miesto zatiaľ neurčené

Cieľ: informácia o implementácii, príprava výziev, pozitívne a negatívne príklady

Cieľová skupina: MAS

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov:  Jarmok „Regionálny produkt“                                          

Termín a miesto: 13.-14.04.2019, SC Europa, Na Troskách 25, Banská Bystrica          

Cieľ: propagácia regionálnej značky, lokálnych produktov nášho kraja

Účastníci: držitelia „regionálnej značky“ GEMER MALOHONT, HONT, PODPOĽANIE, POHRONIE a NOVOHRAD

 

Názov: Stretnutie TPS pre MAS/VSP BB kraja                                              

Termín a miesto: marec/apríl 2019, BB resp. ZV a blízke okolie                    

Cieľ: aktuálna situácia v implementácii stratégií CLLD, výmena skúseností, problémy a nejasnosti MAS v rámci chodu MAS, animácií, návrhy, odporúčania a podnety vo vzťahu ku RO.   

Cieľová skupina: zástupcovia MAS a VSP BB kraja v počte min. 20          

 

Názov: Školenie ITMS 2014+                                               

Termín a miesto: marec/apríl 2019, BB resp. ZV a blízke okolie (podľa technických požiadaviek)                            

Cieľ:  zvýšenie kompetencií zamestnancov MAS v súvislosti so spustením ITMS 2014+     

Cieľová skupina:  zástupcovia MAS BB kraja v počte min. 20          

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Implementácia stratégie CLLD

Termín a miesto: 03/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Názov: Školenie ITMS2014+

Termín a miesto: 03/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

 

Názov: Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 04/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, miestne akčné skupiny

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Workshop k témam verejného obstarávania a animácií určený pre MAS v Prešovskom kraji

Termín miesto:  prvý týždeň mesiaca apríl 2019, Prešov - okolie

Cieľ: praktické informácie k procesu verejného obstarávania v MAS a efektívne využitie finančných prostriedkov určených na animácie, marketing

Okruh účastníkov: manažéri MAS v PO kraji

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020