Pripravujeme

Pripravujeme v mesiaci máj - jún 2018

CJ NSRV SR

Školenia k ITMS2014+ Modul PRV SR 2014 - 2020

 • Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít
 • Cieľ: poskytnúť základné informácie a praktické zručnosti pre prácu v ITMS2014+, modul PRV SR 2014 - 2020
 • Termín realizácie: jún 2018
 • Miesto realizácie: 6 školení v 3 mestách v rámci Slovenska (Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov)
 • Cieľová skupina: MAS so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020

Oslavy Dňa Európy

 • cieľ: poskytnúť základné informácie a poradenstvo k PRV SR 2014 - 2020
 • termín realizácie: 9. máj 2018
 • miesto realizácie: Bratislava
 • cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 – 2020

Good Practice Workshop ‘Showing the added value of LEADER/CLLD through evaluation’

 • účasť na aktivite Ing. Simona Radecká za CJ NSRV SR
 • cieľ: výmena skúseností pri hodnotení implementácie LEADER/CLLD medzi členskými štátmi EÚ
 • termín realizácie: 17. – 18. máj 2018
 • miesto realizácie: Helsinki, Fínsko
 • cieľová skupina: Národné siete rozvoja vidieka, riadiace orgány, siete MAS, platobné agentúry, iné skupiny zapojené do hodnotenia LEADER/CLLD

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020

 • Cieľoví skupina: SHR, mechanizátori, zamestnanci poľnohospodárskych a lesných podnikov
 • Termín a miesto realizácie: 30.05.2018

Výmena skúseností MAS

 • cieľoví skupina: MAS, podnikatelia, farmári, remeselníci, obce
 • Termín: 2. polovica júna 2018

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia RA NSRV SR pre Trnavský kraj, miestnych akčných skupín a lokálnych producentov z územia Trnavského kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

Účasť na LeaderFEST-e 2018

 • cieľ: výmena skúseností a informácií z problematiky aktivít a činností MAS
 • termín a miesto konania: 22. – 24. 05. 2018 Rožnov pod Radhoštěm, ČR

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a poskytnutie možnosti na propagáciu subjektom z oblasti rozvoja vidieka v rámci NR kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

Účasť na LeaderFEST-e 2018

 • cieľ: výmena skúseností a informácií z problematiky aktivít a činností MAS
 • termín a miesto konania: 22. – 24. 05. 2018 Rožnov pod Radhoštěm, ČR

Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 na aktuálne témy z oblasti rozvoja vidieka

 • cieľ: poskytnutie informácií k aktuálnym výzva PRV SR 2014 - 2020
 • predpokladaný termín a miesto konania: máj – jún 2018, Nitriansky kraj

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a poskytnutie možnosti na propagáciu subjektom z oblasti rozvoja vidieka v rámci TN kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

Účasť na LeaderFEST-e 2018

 • cieľ: výmena skúseností a informácií z problematiky aktivít a činností MAS
 • termín a miesto konania: 22. – 24. 05. 2018 Rožnov pod Radhoštěm, ČR

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP

 • cieľová skupina: zástupcovia MAS BB kraja, členovia pracovnej skupiny na regionálnej úrovni NUTS 3
 • prínos: predstavenie aktivít pre MAS v rámci RPP 2018, mapovanie potrieb, spolupráca, návrhy a podnety pre organizovanie spoločných stretnutí, tlmočenie  výstupov zo stretnutia pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na národnej úrovni. 
 • termín a miesto: máj 2018, Banská Bystrica

Konferencia pre MAS/VSP

 • cieľová skupina: zástupcovia MAS
 • prínos: prezentácia RA NSRV SR pre BB kraj, propagácia regiónu, regionálnej značky, príklady dobrej praxe v území, návšteva prvovýrobcov – držiteľov regionálne značky, systém regionálneho značenia v podmienkach SR, výmena skúseností s implementáciou PRV, LEADER na národnej a nadnárodnej úrovni.
 • termín a miesto 05. - 06.06.2018, Dudince a územie MAS Zlatá cesta

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Odborná exkurzia so zameraním na implementáciu  stratégie CLLD do ČR

 • cieľová skupina: MAS so štatútom  v Žilinskom kraji a ČR
 • téma:  Príklady dobrej praxe v ČR
 • termín a miesto konania: jún 2018, ČR

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Implementácia stratégie CLLD a Zásady pri spracovaní osobných údajov (nariadenie GDPR) v podopatrení 19.4

 • cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií pre MAS
 • termín konania: jún 2018

RA NSRV SR pre Košický kraj

Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020

 • cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, miestne akčné skupiny
 • termín a miesto konania: jún 2018

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020