Pripravujeme

Pripravujeme na 1 - 2 /2021

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov aktivity: Regionálna tematická skupina pre LEADER/CLLD

Termín a miesto/ forma: január - február 2021

Cieľ: Výmena skúseností s implementáciou stratégie CLLD

Cieľová skupina: MAS v Žilinskom kraji
 

Názov aktivity: Klub mladých farmárov

Termín a miesto/ forma: február - marec 2021 (forma podľa situácie)

Cieľ: podnikanie v poľnohospodárstve (výber marketing, agroturistika, predaj z dvora)

Cieľová skupina: mladí poľnohospodári

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: „Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“

Termín a miesto/forma: február 2021, on-line

Cieľová skupina: prijímatelia a  potenciálni prijímatelia prostriedkov z podopatrení PRV SR 2014 - 2020
 

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj


Názov aktivity: Výmena skúseností MAS s prípravou strednodobého hodnotenia

Termín a miesto/ forma: január, online

Cieľ: výmena skúsenosti v procese pripomienkovania metodiky strednodobého hodnotenia

Cieľová skupina: MAS
 

Názov aktivity: Pridaná hodnota poľnohospodárstva – sociálne a rodinné farmy, apiterapia

Termín a miesto/ forma: február, online

Cieľ: predstaviť pridanú hodnotu poľnohospodárstva, sieťovanie aktérov v tejto oblasti

Cieľová skupina: potenciálni a existujúci beneficienti PRV, miestne akčné skupiny, poľnohospodári, podnikatelia, obce
 

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto/ forma: 02/2021

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR 2014 - 2020

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020