Pripravujeme

Pripravujeme na 05 - 06/2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie“

Termín a miesto: 14.05.2019, Svätý Jur

Cieľ: Cieľom je poskytnúť informácie o využití inovatívnych postupov s ohľadom na nové možnosti    v oblasti BOZP   v poľnohospodárstve so zreteľom na implementáciu opatrení PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: SHR, mechanizátori, zamestnanci poľnohospodárskych a lesných podnikov

 

Názov: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Termín a miesto: jún 2019, BA región

Cieľ: Pripomienka k príručke, skúsenosti s prvými výzvami a hodnotením

Cieľová skupina: MAS Bratislavského kraja

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: Výstava cestovného ruchu regiónov „Region Tour Expo 2019“

Termín a miesto konania: 17. – 18. 05. 2019 Trenčín

Cieľ: prezentácia RA TT a regionálnych producentov

Cieľová skupina: návštevníci výstavy, súčasní a potenciálni beneficienti PRV, záujemcovia o cestovný ruch a vidiecky cestovný ruch

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: 8. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov „Region Tour Expo 2019“

Termín a miesto konania: 17. – 18. 05. 2019 Trenčín

Cieľ: prezentácia RA NR, členov NSRV SR v rámci NR kraja a lokálnych producentov

Cieľová skupina: návštevníci výstavy, potenciálni beneficienti PRV, záujemcovia o cestovný ruch a agroturizmus

 

Názov: Informačný TV spot

Termín a miesto konania: 2. štvrťrok 2019 Nitriansky kraj

Cieľ: prezentácia príkladov dobrej praxe v rámci Nitrianskeho kraja a aktivít nitrianskej antény

Cieľová skupina: aktuálni a potenciálni beneficienti PRV, široká verejnosť

 

Názov: „Hurá leto 2019 – domadické trhy“

Termín a miesto konania: 29. 06. 2019 Domadice

Cieľ: spoluorganizácia kultúrneho podujatia, v rámci ktorého budú prezentované tradičné ľudové remeslá i regionálne potravinové špeciality vrátane činnosti RA NR

Cieľová skupina: návštevníci trhov, beneficienti PRV

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov: Školenie k implementácii CLLD  

Termín a miesto: zatiaľ neupresnené

Cieľ: V rámci hlavných cieľov a činností v zmysle nariadenia č. 1305/2013 čl.54 by mala NSRV slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a všetkých vidieckych partnerov a potencionálnych žiadateľov.

Školenie bude organizované RO pre IROP, pričom budú podávané informácie súvisiace s výdavkami za časť PRV. Informácie získané na školení budú využité k zvýšeniu poskytovaných informácií, ktoré sa týkajú CLLD.

Cieľová skupina: subjekty podieľajúce sa na implementácii CLLD

 

Názov: Chuť Slovenska 2019

Termín a miesto: 17. - 18.5.2019, Výstavisko Expo Center Trenčín

Cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a propagácia poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov Trenčianskeho kraja, podpora kvalitných regionálnych produktov, zdravá výživa na výstave Chuť Slovenska 2019 (4. ročník výstavy slovenských produktov)

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Názov: LEADERFEST 2019

Termín a miesto: 22. – 24.5.2019, Žatec (Česká republika)

Cieľ: Jedná sa o účasť zástupcov RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj na podujatí, ktoré je organizované MAS Vladař

v spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (partnerskou organizáciou NSRV SR), Ústeckým krajom,

a ďalšími partnermi. Podujatie bude je zamerané najmä na prezentáciu inšpiratívnych LEADER/CLLD projektov.

Cieľová skupina: organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja vidieka

                                                  

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov: Mimovládne organizácie ako beneficienti PRV 2014 – 2020 Termín a miesto: máj 2019

Cieľ: rozvoj vidieka a postavenie MVO z pohľadu PRV  SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: MVO zaoberajúce sa aktivitami  rozvoja    vidieka

 

Názov: Tematická pracovná skupina pre LEADER/CLLD pre Žilinský kraj Termín a miesto: máj 2019

Cieľ: Výmena skúseností s implementáciou stratégie CLLD Cieľová skupina: MAS v Žilinskom kraji

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Seminár k predkladaniu žiadosti o NFP v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: máj 2019, Prešov

Cieľ: poskytnúť základné informácie pre žiadateľov o NFP v rámci PRV

Cieľová skupina: žiadatelia o NFP (verejný a súkromný sektor)

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Názov: PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 05/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020