Pripravujeme

Pripravujeme v mesiaci november 2017

RA NSRV SR pre Trnavský kraj
VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU PRV 2014 - 2020
• zrealizovanie partnerského stretnutia so zástupcami MAS/VSP a samospráv z členskej krajiny EÚ
cieľ: výmena informácií v rámci projektov spolupráce
termín konania: november - december 2017

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj
INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE MLADÝCH FARMÁROV (PODOPATRENIE 6.1)
• zrealizovanie jednodňovej aktivity pre mladých farmárov
cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k problematike PRV SR 2014 - 2020 a mladých farmárov
termín konania: november 2017
cieľová skupina: mladí farmári z Trenčianskeho kraja

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIÍ CLLD
• organizačné zabezpečenie informačnej aktivity
cieľ: prenos informácií potrebných na správnu implementáciu stratégií CLLD
termín a miesto konania: november 2017 Trenčiansky kraj
očakávaná účasť: zástupcovia MAS z Trenčianskeho kraja

RA NSRV SR pre Prešovský kraj
INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE OBCE
• 
realizácia informačnej aktivity pre cieľovú skupinu
cieľ: poskytnutie informácií o výzve k podopatreniu 7.2 PRV SR 2014 - 2020
termín konania: november 2017
cieľová skupina: obce do 1 000 obyvateľov z Prešovského kraja

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE MAS
• 
realizácia informačnej aktivity pre cieľovú skupinu
cieľ: poskytnutie praktických informácií MAS so štatútom príp. priestor na stretnutie TPS pre MAS/VSP
termín konania: november - december 2017
cieľová skupina: zástupcovia MAS so štatútom

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít vyhradená.

Poznámky: NSRV SR – Národná sieť rozvoja vidieka SR; CJ NSRV SR - Centrálna jednotka NSRV SR; RA NSRV SR - Regionálna anténa NSRV SR; ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka; MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ENRD - Európska sieť pre rozvoj vidieka, MAS – miestna akčná skupina; VSP – verejno-súkromné partnerstvo, EIP - Európske inovačné partnerstvo, CLLD - miestny rozvoj vedený komunitou; EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy; PRV SR 2014 - 2020 - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, GSAA - geopriestorová žiadosť o podporu


 

 

 


 

 

 


 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020