Aktuálne informácie

Možnosti financovania prostredníctvom programu Horizont 2020

Horizont 2020 je najväčším zdrojom verejného financovania výskumu a inovácií z Európskej komisie. V rámci programu je pre obdobie 2014-2020 v pilieri Spoločenské výzvy pre druhú te-matickú oblasť „Potravinová dostatočnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum v oblasti morského, námorného a vnútrozemského vodného hospodárstva a bioekonómia“ rozpo-čet približne 3,7 mld. eur. Pomocou tejto tematickej oblasti sa Horizont 2020 snaží nájsť riešenie problémov, ktorým poľnohospodári a lesníci v súčasnosti čelia. Podporuje projekty, v ktorých výskumníci a podnikatelia spoločne hľadajú riešenia, zdieľajúc poznatky a vytvárajúc výsledky, ktoré je vhodné uviesť do praxe. Projekty sú aktívne podporované sieťou Európskych inovačných partnerstiev „Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť“ (EIP AGRI). Výzvy z Horizontu 2020 sú určené všetkým organizáciám a jednotlivcom, vrátane žiadateľov mimo EÚ. Za účelom rastu inovácií pôsobí program Horizont 2020 v rôznych oblastiach. Z tohto dôvodu sa relevant-né oblasti poľnohospodárstva vyskytujú aj v iných častiach programu Horizont 2020, ako aj v spomínanej druhej tematickej oblasti.

Pracovný program 2018-2020: v tomto najnovšom pracovnom programe sú pre trojročné obdobie k dispozícii pre druhú tema-tickú oblasť prostriedky vo výške 1,3 mld. eur, z ktorých približne 1 mld. eur je určená pre poľno-hospodárstvo, potravinárstvo a vidiecke oblasti a 500 mil. eur pre projekty zapájajúce viacerých aktérov. 

Výskumné projekty zapájajúce viacerých aktérov Pracovný program 2018-2020 Horizontu 2020 investuje 500 mil. eur do viac ako 80 projektov zapájajúcich viacerých aktérov vyberaných z viac ako 30 tém v rámci prístupu združujúceho viacerých aktérov.

Tematické skupiny – sumarizácia znalostí pre prax Tematické siete sú osobitným typom projektu zapájajúceho viacerých aktérov. Zhromažďujú a rozvíjajú existujúce vedecké poznatky a osvedčené postupy, ktoré sú blízko zavedenia do praxe, ale ešte nie sú pripravené na implementáciu poľnohospodármi a lesníkmi. Konkrétne témy pro-jektov vyberajú partneri projektu so zameraním na potreby identifikované poľnohospodármi, lesníkmi alebo poľnohospodárskymi podnikmi. 

Trvalo udržateľná potravinová bezpečnosť - Výzva na trvalo udržateľnú potravinovú bezpečnosť venuje v priebehu troch rokov 685 miliónov EUR pre hľadanie riešení v oblasti rozumnejšieho využívania našich zdrojov a udržateľnejšieho zásobovania ľudí, vrátane 173 miliónov EUR v roku 2020.

Viac informácií v anglickom jazyku nájde tu.

Stručný preklad do slovenského jazyka nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020