Verejné obstarávanie, zmluvy, Register ponúkaného majetku štátu, objednávky a faktúry

Verejné obstarávanie, objednávky a faktúry

Agentúra pre rozvoj vidieka je povinná pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a zároveň podľa pravidiel uvedených usmernení MPRV SR.

V zmysle platného usmernenia je ARVI povinná zverejňovať na svojom webovom sídle všetky výzvy na verejné obstarávanie Zákaziek, pri ktorých je predpokladaná hodnota rovná alebo vyššia ako 5000 EUR a zároveň ide o Zákazky obstarávané podľa §9 ods. 9 ZVO. 

Výzva na súťaž týchto Zákaziek bude zverejňovaná minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020